Norway Royal Salmon (NRS): Innkalling til ordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt i Trondheim 27. mai 2021. Innkallingen vil bli postlagt til alle aksjeeiere innen 6. mai 2021.

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset (covid 19), og for å følge myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjonærene i Norway Royal Salmon ASA til ikke å møte fysisk på årets generalforsamling, men utøve sine aksjonærrettigheter ved bruk av fullmaktsskjema.

Styret foreslår at det utbetales et utbytte for 2020 med NOK 3,00 per aksje, ved en kontantutdeling på NOK 1,00 per aksje samt utdeling av aksjer i Selskapet fra Selskapets beholdning av egne aksjer.

Antall aksjer til utdeling totalt og per utestående aksje vil bli fastsatt basert på aksjenes volumvektede gjennomsnittskurs på Oslo Børs fem handelsdager før generalforsamlingen, og vil bli offentliggjort før dagen for generalforsamlingsmøtet. Siste dag i verdsettelsesperioden settes av praktiske grunner til 21. mai 2021.

Brøkdeler av aksjer vil ikke bli utdelt. Antallet aksjer den enkelte VPS-registrerte aksjonær vil motta vil bli rundet opp til nærmeste hele antall aksjer.

Selskapet vil generelt ikke vurdere eller kommentere aksjonærenes skatteposisjoner. Det påpekes imidlertid at Selskapet vil ta det standpunkt at utdelingen av aksjer ikke er å anse som utdeling av utbytte etter norske skatteregler. Følgelig vil Selskapet ikke tilbakeholde kildeskatt for sine utenlandske aksjonærer. Inngangsverdien for de utdelte aksjer antas for norske aksjonærer å være 0, men etter det Selskapet forstår vil skattemyndighetene foreta en forholdsmessig justering av inngangsverdiene i den enkelte aksjonærs samlede aksjebeholdning.  

Forutsatt at generalforsamlingen fatter beslutning i tråd med styrets forslag, vil aksjene handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 28. mai 2021. Utbyttet vil bli utbetalt og aksjene overført på eller omkring 7. juni 2021.

Årsrapporten for 2020 ble offentliggjort ved børsmelding 26. april 2021 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ola Loe, CFO: + 47 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA:

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 11 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner