Norway Royal Salmon (NRS): Mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokalitet Korsnes

Report this content

NRS sin oppdrettsvirksomhet har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Korsnes. Lokaliteten har 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo. NRS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA. Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. NRS arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Abonner