Norway Royal Salmon (NRS): Q1 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 60

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for første kvartal 2021 på MNOK 60 og en EBIT pr. kg på NOK 6,40. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 75 og NOK 16,53.

- Dette er første kvartalet det islandske oppdrettsselskapet Arctic Fish er konsolidert i NRS konsernet. Arctic Fish har hatt en meget god utvikling i produksjonskostnad og selskapet slakter stadig mer laks. Arctic Fish er et selskap i vekst, og slaktevolumet forventes å øke betydelig de neste årene. Nylig fikk Arctic Fish tildelt ytterligere nye lisenser som er med på å underbygge selskapets fremtidige vekstambisjon om å slakte 24 000 tonn i 2025. For oppdrettsvirksomheten i Norge er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, og vi har fortsatt for stor variasjon mellom våre beste og dårligste lokaliteter. I første kvartal var lakseprisen vesentlig lavere enn samme kvartal i fjor, men høyere enn forrige kvartal. Prisen økte derimot gjennom kvartalet og har fortsatt å øke etter kvartalslutt, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 308 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 388 i bankinnskudd ved utgangen av første kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 158 i kvartalet. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg samt konsolidering av Arctic Fish er hovedårsakene til at netto rentebærende gjeld økte med MNOK 542 til MNOK 2 064. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 098 som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2021 på MNOK 77,2 mot MNOK 89,4 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 6,64 mot NOK 16,53 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 11 623 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 115 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 21 463 tonn laks, som er 20 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2021 på MNOK 21,5 mot MNOK 14,6 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 5,67 mot NOK 16,98 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 3 793 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 340 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 52 000 tonn, hvorav 40 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 31 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Med fritak fra å produsere steril laks på grønne lisenser etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet samt nylig vedtak om interregionalt biomassetak mellom våre tre produksjonsområder i Norge, har selskapet fått avklart to viktige forutsetninger for å oppnå lavere kostnader og bærekraftig vekst, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.
 

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.