Norway Royal Salmon (NRS): Q4 21 - Operasjonell EBIT på MNOK 102

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2021 på MNOK 102 og en EBIT pr. kg på NOK 9,43. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 17 og NOK 5,05.

- Etterspørselen etter laks økte gjennom fjerde kvartal og inn i første kvartal. Med en svært sterk etterspørsel og forventning om en nedgang i de globale slaktevolumene i første halvår 2022, gir dette grunnlag for et meget positivt markedssyn på laks fremover. Produksjon av fisk levert fra det nye smoltanlegget og utfasing av triploid fisk i løpet av de kommende årene forventes å føre til en nedgang i våre produksjonskostnader de neste årene. Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra andre kvartal, uttaler konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke

For hele 2021 har NRS driftsinntekter på 5,8 milliarder, som er en økning på 23 % fra 2020. Operasjonell EBIT for 2021 ble MNOK 344, som er en økning på 40 % fra året før. Årsoverskudd etter skatt ble MNOK 693 for 2021.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 192 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 65 i bankinnskudd ved utgangen av fjerde kvartal. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og utvidelse av settefiskanlegget på Island, samt økte kundefordringer forklarer at netto rentebærende gjeld økte i fjerde kvartal med MNOK 396 til MNOK 2 581. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er MNOK 4 443 som gir en egenkapitalandel på 53 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2021 på MNOK 95,4 mot MNOK 36,1 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 9,25 mot NOK 5,05 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 10 319 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 44 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23 871 tonn laks, som er 3 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2021 på MNOK 29,5 mot MNOK -13,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 10,05 mot NOK -4,62 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 2 938 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er tilnærmet det samme som i tilsvarende kvartal forrige år.

- Arctic Fish har i første kvartal 2022 opplevd biologiske utfordring på 2 av sine lokaliteter. Våre dyktige ansatte har gjort en stor innsats for å håndtere situasjonen på en best mulig måte. Situasjonen vurderes nå å være stabil, sier Klaus Hatlebrekke.

For 2021 ble det totale slaktevolumet på 49 640 tonn og for 2022 forventes slaktevolumet å bli 45 100 tonn, hvorav 35 000 tonn i Norge og 10 100 tonn på Island. For 2023 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 63 000 tonn, hvorav 50 000 tonn i Norge og 13 000 tonn på Island. Smoltutsett i 2021 var 10,7 millioner smolt, hvorav 8,0 millioner i Norge og 2,7 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 16,6 millioner, hvorav 13,0 millioner i Norge og 3,6 millioner på Island. Denne betydelige økningen i smoltutsett underbygger forventningene om vesentlig økning i slaktevolumene de kommende årene.

- NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. NRS oppnådde følgende tre ESG-rangeringer fra CDP for 2021; score A- og klassifisert som et av de ledende selskapene for både leverandørengasjement til klimaendringer og håndtering av avskogingsrisiko i vår leverandørkjede og score B for håndtering av klimaendringer. Selv om vi bare er i begynnelsen av vår reise mot en lavkarbonøkonomi, er vi glade for å se at innsatsen vår så langt ble belønnet med gode karakterer, sier Klaus Hatlebrekke.

.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

- Konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke, 975 16 757

- Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411

.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.