Norway Royal Salmon: Q3 19 – Operasjonell EBIT på MNOK 131

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2019 på MNOK 131 og en EBIT pr. kg på NOK 17,97. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 34 og NOK 22,10.

- Konsernets hovedvirksomhet i Region Nord har bidratt med stabil og god prestasjon på slaktet fisk, mens Region Sør har hatt et svakt resultat i kvartalet. NRS skal vokse gjennom bærekraftig vekst, konsernet har gjennom kvartalet økt biomassen i sjøen med 32 % og planlegger å øke biomassen ytterligere i fjerde kvartal, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg, samt oppbygging av biomassen i sjøen har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet til MNOK 926. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 278 som gir en egenkapitalandel på 50,3 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 33 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2019 på MNOK 138,7 mot MNOK 53,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 19,60 mot NOK 22,27 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2019 på MNOK -3,7 mot MNOK 1,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK -8,45 mot NOK 18,05 i tilsvarende kvartal i fjor.

Strategiske vurderinger av konsernets virksomhet i Region Sør ble avsluttet med signert salgsavtale den 26. september til en selskapsverdi på MNOK 1 240. Transaksjonen forventes gjennomført i desember 2019. Region Sør er derfor regnskapsmessig behandlet som virksomhet holdt for salg i rapporteringen for tredje kvartal.

NRS slaktet et volum på 7 513 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 203 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 7 076 tonn i Region Nord og 437 tonn i Region Sør. For 2019 forventes slaktevolumet å bli 31 000 tonn og for 2020 forventes slaktevolumet å bli 37 000 tonn, som er en økning på 32 % fra slaktevolumet for Region Nord for 2019. Estimert smoltutsett for 2019 er 12,1 millioner smolt, hvorav 10,1 millioner i Region Nord og 2,0 millioner i Region Sør. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i tredje kvartal er 24 736 tonn laks, som er 66 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

 

 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund.  I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 000 tonn. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.