Q2 18 – Operasjonell EBIT på MNOK 181

Report this content

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2018 på MNOK 181 og en EBIT pr. kg på NOK 24,39. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 135 og NOK 30,70.

- NRS fikk i kvartalet påvist fiskesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) ved en lokalitet i Region Nord. Kostnader knyttet til ILA har hatt vesentlig innvirkning på resultatet i kvartalet og estimert volum for 2018, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Netto kontantstrøm fra drift ble i andre kvartal på MNOK 325. Selv om konsernet har betalt MNOK 225 i utbytte, er netto rentebærende gjeld i kvartalet redusert med MNOK 33 til MNOK 413. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 2 101 som gir en egenkapitalandel på 52 %. Avkastningen på sysselsatt kapital for de fire siste kvartalene er på 40 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2018 på MNOK 157,4 mot MNOK 107,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 24,73 mot NOK 29,68 i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2018 på MNOK 56,5 mot MNOK 50,0 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 23,49 mot NOK 31,30 i tilsvarende kvartal i fjor.

NRS slaktet et volum på 8 773 tonn sløyd vekt i kvartal, som er 68 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktevolum fordeler seg med 6 365 tonn i Region Nord og
2 407 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 36 000 tonn, som er en økning på 13 % fra 2017. Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 150 tonn laks, som er tilnærmet det samme som tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS kjøpte i kvartalet 800 tonn MTB i Region Nord for MNOK 132. Både prosjektet for bygging av nytt settefiskanlegg og Arctic Offshore Farming går etter planen. Dette er store investeringer som vil gi betydelige ringvirkninger og øker konsernets potensiale, uttaler Charles Høstlund.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Charles Høstlund, 994 18 449
  • Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411.

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 39 426 tonn MTB for lakseoppdrett fordelt på 34 746 tonn MTB i Region Nord lokalisert i Vest-Finnmark og Troms og 4 680 tonn MTB i Region Sør i området omkring Haugesund. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 10 oppdrettskonsesjoner, samt Arctic Fish på Island. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.