Avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA (NPRO)

2013 04 11 Generalforsamling protokoll norsk2013 04 11 Generalforsamling protokoll norsk

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innkallingen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2012, herunder utdeling av utbytte, ble godkjent av generalforsamlingen. Utbyttet ble fastsatt til NOK 0,20 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdagen. Aksjen vil dermed handles eksklusiv utbytte fra og med fredag 12. april 2013. Utbyttet forventes utbetalt omkring 14. mai 2013.

Generalforsamlingen valgte ny valgkomité, og etter valget består selskapets valgkomité av følgende medlemmer:

Marianne Johnsen (valgkomiteens leder), valgt for en periode på to år

Peter Groth (medlem), nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år

Jan Ole Stangeland (medlem), nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 27 420 000 ved nytegning, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. I tillegg vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp konvertibelt lån på til sammen
NOK 750 000 000. Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil

NOK 27 420 000. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen.

I tillegg ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil

NOK 27 420 000, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital.

Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA