Foreløpige resultater for første kvartal 2013

Norwegian Property legger frem fullstendige resultater for 1. kvartal 2013 den 3. mai. Foreløpige resultater tilsier at brutto leieinntekter ble NOK 224,8 millioner i 1. kvartal 2013 (NOK 222,7 millioner i 4. kvartal 2012). Resultat før verdiendringer og skatt er foreløpig NOK 75,9 millioner (NOK 63,7 millioner). Etter positive verdiendringer på finansielle derivater og valuta på NOK 17,0 millioner, negative verdiendringer på investeringseiendom på NOK 443,1 millioner og positiv endring i utsatt skatt ble periodens resultat etter skatt negativt med NOK 271,1 millioner. Bokført egenkapital per 31. mars 2013 var dermed NOK 9,35 per aksje og EPRA-verdi per aksje var NOK 10,41.

Verdsettelsen av investeringseiendom er som i tidligere perioder basert på to eksterne verdivurderinger. Samlet konkluderer verdivurderingene med en negativ verdiendring på NOK 443,1 tilsvarende omkring tre prosent av eiendomsporteføljens verdi ved inngangen til 2013. Norwegian Property er i ferd med å sluttføre kontrahering av entrepriser for både Drammensveien 134 og Stranden 5 (Kaibygg 1) på Aker Brygge. Oppnådde betingelser gjenspeiler at det er et betydelig press i entreprenørmarkedet. I tillegg har Norwegian Property i prosjektoppstart, kontrahering og gjennomføring av disse og øvrige prosjekter lagt betydelig vekt på å optimalisere prosjektene i forhold til kvalitet og gjennomføring for å sikre maksimal fremtidig verdi av eiendommene. Blant annet velger Norwegian Property nå å gjennomføre en fullstendig riving av alle 4 byggene i Drammensveien 134; slik at eiendommen kan leies ut og driftes som et komplett nybygg.

Av den negative verdiendringen er NOK 323 millioner knyttet til utviklingsprosjektene. Endringen utgjør omkring 12-13 prosent av forventede investeringer i perioden 2013-2016. De resterende NOK 120 millioner er knyttet til eiendommer med ledighet eller kort gjenværende løpetid.

I løpet av 1. kvartal er det inngått nye leiekontrakter eller leieforlengelser med en samlet årsleie på NOK 28,3 millioner.

Endelige og fullstendige resultater med mer detaljert tilleggsinformasjon legges frem som tidligere planlagt 3. mai 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør, telefon: +47 482 54149, Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, telefon: +47 930 55 566, Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner