INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vedlagt følger innkalling til ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA.

Generalforsamlingen avholdes onsdag 13. april 2016 kl 11.00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 i Oslo.

Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen er at Martin Mæland velges som ny styreleder, og at Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Harald Herstad og Merete Haugli velges som nye styremedlemmer. Videre innstiller valgkomiteen på at Bjørn Henningsen gjenvelges som nestleder i styret samt at Cecilie Astrup Fredriksen gjenvelges som styremedlem.

Valgkomiteens innstilling for øvrig og skjema for påmelding / avgivelse av fullmakt er vedlagt innkallingen.

Øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets hjemmeside www.norwegianproperty.no, jf vedtektenes § 8 siste avsnitt.

Svein Hov Skjelle 
Administrerende direktør
Telefon: 930 55 566 
Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,3 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no