Krav om ekstraordinær generalforsamling

Aksjonæren Geveran Trading Co. Ltd., som eier 144.959.048 aksjer tilsvarende ca 26,4% av selskapets aksjer og stemmer, har begjært at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling så snart som praktisk mulig, med følgende agenda:

- Valg av nye medlemmer til styret

- Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

Aksjonæren har kommunisert at de snarlig vil ta kontakt med valgkomiteen med forslag til nye medlemmer til selskapets styre.

Styret vil, i henhold til allmennaksjelovens krav, besørge innkalling til ekstraordinær generalforsamling for avholdelse innen 17. oktober 2014, en måned etter mottak av kravet. Innkalling vil gjøres tilgjengelig for aksjonærene på selskapets hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. Valgkomiteens forslag til vedtak vil offentliggjøres så snart forslag foreligger, i den grad det er praktisk mulig også innenfor de anbefalte tidsfrister angitt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Kontaktinformasjon til Norwegian Propertys valgkomite er gjengitt på selskapets hjemmesider under IR-seksjonen.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner