NORWEGIAN PROPERTY ASA - ETTERFØLGENDE EMISJON

Det vises til innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA datert 10. juni 2009 og børsmeldinger datert 9. og 10. juni 2009 vedrørende rettet emisjon med etterfølgende emisjon.
 
Styret i Norwegian Property vil foreslå å gjennomføre en etterfølgende emisjon på opp til 50 millioner nye aksjer tilsvarende NOK 300 millioner. Hensikten med den etterfølgende emisjonen vil være, så langt det lar seg gjennomføre, å tilby de som ikke ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen å opprettholde deres relative eierandel i selskapet samt øke egenkapitalen med NOK 300 millioner.
 
Aksjonærer i selskapet per 10. juni 2009 som ikke bli tilbudt å delta i den rettede emisjonen vil bli tildelt en preferanserett i tildelingen i den etterfølgende emisjonen ("preferanserett"). Følgelig er aksjen i Norwegian Property med effekt fra 11. juni 2009, blitt handlet uten rett til preferert tildeling i den etterfølgende emisjonen i henhold til børsmeldinger 9. og 10. juni 2009.
 
Overtegning og tegninger som gjøres uten preferanserett vil være tillatt, men det vil ikke være garantert tildeling for tegninger som ikke er basert på en preferanserett. Preferanserettene vil ikke være omsettelige og vil kun være et instrument i tildelingsprosessen i forbindelse med den etterfølgende emisjonen.
 
Tegningskursen i den etterfølgende emisjonen vil være tilsvarende som i den rettede emisjonen - NOK 6,00 per aksje.
 
Tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding prosess gjennomført av Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity som tilretteleggere for den rettede emisjonen.
 
Tegningsperioden i den etterfølgende emisjonen er forutsatt å starte i midten av august og vare i ca. 10 dager, hvilket er siste del av kreditorvarsel perioden i forbindelse med nedskrivning av selskapets pålydende per aksje fra NOK 25,0 til NOK 0,5. Det vises til børsmelding fra selskapet datert 9. og 10. juni 2009 for mer informasjon om nedskrivning av pålydende.
 
Et prospekt for den etterfølgende emisjonen og notering av aksjene som skal utstedes i forbindelse med den rettede emisjonen vil bli publisert før tegningsperioden for den etterfølgende emisjonen starter. Detaljerte tildelingsprinsipper og øvrige vilkår for den etterfølgende emisjonen vil bli beskrevet i dette prospektet.
 
Oppgjør for aksjene som tegnes i den etterfølgende emisjonen vil finne sted etter utløp av kreditorvarsel perioden og eventuelle innsigelser fra kreditorene har funnet sin løsning. Levering av aksjene i den etterfølgende emisjonen forventes å være samtidig med levering av aksjene tegnet i den rettede emisjonen - omkring 31. august 2009.
 
Den etterfølgende emisjonen er betinget av at generalforsamlingen i Norwegian Property ASA vedtar den rettede emisjonen samt at emisjonen gjennomføres. Det vises til børsmelding fra selskapet datert 9. og 10. juni for ytterligere informasjon vedrørende forutsetningene for gjennomføring.
 
I det tilfellet nedskrivning av pålydende per aksje og aksjekapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen ikke er registrert i Foretaksregisteret senest 30. september 2009, vil den rettede emisjonen og den etterfølgende emisjonen bli kansellert og aksjene vil ikke bli utstedt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Mari Thjømøe, CFO, tel. +47 90 777 824
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner