NORWEGIAN PROPERTY ASA - PLANLAGT RETTET EMISJON I INTERVALLET NOK 1,200 MILLIONER TIL NOK 1,500 MILLIONER

Norwegian Property ASA ("Norwegian Property" eller "Selskapet") har over en periode hatt en målsetting om å styrke balansen for å sikre Selskapets finansielle posisjon. For å oppnå dette har Norwegian Property arbeidet med å forbedre lånefasilitetene med tilhørende gjeldsbetingelser samt evaluert ulike strategier for å styrke egenkapitalen.
Tegningsperioden vil starte i dag 9. juni kl 17:30 og vil være åpen til kl 08:30  den 10. juni 2009. Styret i Norwegian Property forbeholder seg retten til å forlenge eller forkorte tegningsperioden, men tegningsperioden vil ikke stenge tidligere enn kl 24:00 den 9. juni 2009.
Tilretteleggerne har mottatt betydelige forhåndstegninger av eksisterende aksjonærer og nye investorer i den Rettede Emisjonen.
Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av bl.a. at den ekstraordinære generalforsamlingen i Norwegian Property vedtar å skrive ned pålydende pr. aksje fra NOK 25 til NOK 0.50 og vedtar den Rettede Emisjonen.
Selskapets styre har forbeholdt seg retten til å kansellere den Rettede Emisjonen på ethvert tidspunkt.
I tillegg til forslaget om å innhente kapital gjennom en rettet emisjon, har Norwegian Property hatt forhandlinger med Selskapets hovedbankforbindelser vedrørende justeringer på eksisterende låneavtaler. Flere endringer av låneavtalene har blitt oppnådd, bl.a. i) en forlengelse av OPAS oppkjøpsfinansieringen fra opprinnelig forfall i oktober 2010 til nytt forfall i juni 2012; ii) en refinansiering av SEK 565 millioner lånet med opprinnelig forfall i september 2009 er forlenget i tre år til 2012; iii) sikret tilgjengelig finansiering for nedbetaling av obligasjonslån som forfaller mars 2010; og iv) mottatt kravsfrafall for LTV og ICR covenants for "NOK 11,000 million Term Loan and Revolving Credit Facility" og "Oslo Property AS NOK 1,700 million Multicurrency Acquisition and Guarantee Facility Agreement" til og med 30. juni 2011. Endringer i låneavtalene er forutsatt at den Rettede Emisjonen gjennomføres og den Rettede Emisjonen er betinget av at kredittkomiteene i hovedbankforbindelsene godkjenner de fremforhandlede endringene uten vesentlige korreksjoner..
Norgani Hotels og Norwegian Property har inngått en endringsavtale med Fearnley syndikatet hvorpå put-opsjonen relatert til fire danske hotellene kan bli utøvet fra 1. mars 2011 (istedenfor 1. januar 2010) og frem til 31. desember 2012, med en tre måneders oppgjørsperiode (istedenfor 30 dager), for et kontantvederlag. Denne endringsavtalen er betinget av at den Rettede Emisjonen gjennomføres.
Betinget av gjennomføringen av den Rettede Emisjonen vil styret foreslå å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon mot aksjonærer som ikke ble invitert eller deltok i den Rettede Emisjonen for å opprettholde deres relative eierandel i Selskapet.
Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity AS er engasjert som Tilretteleggere for den Rettede Emisjonen.
Vedlagt ligger en Selskapspresentasjon som gir en mer detaljert informasjon av Selskapet og Selskapets status.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Tormod Hermansen, Styreformann, tel. +47 91 705 220
Petter Jansen, Adm.direktør, tel. +47 90 098 728
Mari Thjømøe, Finansdirektør, tel. +47 90 777 824
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker