Norwegian Property ASA Foreløpige resultater for fjerde kvartal 2008

Underliggende drift gir sterk og forbedret kontantstrøm, men verdijusteringer av eiendomsportefølje og rentederivater har betydelig effekt på resultat.
 
Oslo, 12. februar 2009: Norwegian Property ASA (OSE:NPRO, NPRO.OL) rapporterer stabil drift og solid kontantstrøm. Overskudd før verdijusteringer var MNOK 100 for fjerde kvartal 2008.  
 
I en kommentar sier administrerende direktør Petter Jansen "Vi er tilfredse med å legge frem sterke resultater og forbedret kontantstrøm fra underliggende drift. I lys av de betydelige regnskapsmessige effekter av det nåværende makroøkonomiske klima vil vi fortsatt ha fullt fokus på å styrke selskapets finansielle stilling, og å vedlikeholde en stabil og forutsigbar kontantstrøm."
 
Leieinntekter var MNOK 466,0 i fjerde kvartal 2008 (MNOK 450,2[1]). Driftsresultat før verdijusteringer var MNOK 389,2 (MNOK 382,1) hvilket reflekterer eiendommenes stabile drift sikret med lange leiekontrakter. Resultat før skatt inkludert justeringer til virkelig verdi var minus MNOK 2 508,2 mot et overskudd på MNOK 111,4 for samme periode i 2007, og et underskudd på MNOK 5 119 for året som helhet (MNOK 1 651).
 
For å sikre selskapet mot effekten av kortsiktige svingninger i renter og eiendomsverdier har Norwegian Property implementert en høy grad av rentesikring relatert til selskapets gjeld. Dette har sikret selskapet lavere finanskostnader i 209 enn i 2008. Fallende renter har imidlertid gitt negative endringer i markedsverdien av finansielle derivater i fjerde kvartal på MNOK 1 166,4 (MNOK 45,5). Ved årets utgang hadde slike instrumenter en negativ verdi på MNOK 631,3.
 
Total markedsverdi for eiendomsporteføljen (før skattemessige effekter) var MNOK 27 574, mot 27 743 ved utgangen av tredje kvartal, hvilket innebærer en direkteavkastning for kontorporteføljen og hotellporteføljen på henholdsvis på 6,4% og 7,0%. For fjerde kvartal har selskapet fått gjennomført ytterligere en ekstern verdivurdering for å sikre objektiv og uavhengig verdsettelse. Negative justeringer av markedsverdien av eiendomsporteføljen var MNOK 1 175,3 i fjerde kvartal, hvilket gir en negativ resultateffekt på MNOK 3 987,5 for 2008.
 
Egenkapital per aksje (NAV) var NOK 24,80. Justert netto verdi per aksje etter EPRA-standard var NOK 30,14.
 
Konsernet oppfyller pr 31. desember betingelsene i alle låneavtaler.
 
Norwegian Property har som målsetning å styrke sin finansielle stilling, og å redusere selskapets gjeldsgrad fra dagens nivå. I løpet av 2008 ble det solgt åtte eiendommer for totalt MNOK 2 120.
 
En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 19. desember 2008, og et nytt styre ledet av Tormod Hermansen, og som inkluderer Harald Grimsrud, Synne Syrrist, Gry Mølleskog og Nils K. Selte, ble valgt.
 
I lys av nåværende finansielle stilling vil styret ikke foreslå at det betales utbytte for 2008.
 
For å lese eller laste ned kvartalsrapporten i sin helhet og tilhørende presentasjon, vennligst se www.npro.no.
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:
CEO,  Petter Jansen, mobile +47 900 98 728
CFO, Svein Hov Skjelle, mobile +47 930 55 566
IRO, Truls Birkeland, mobile +47 410 46 209

[1] Tall i parentes henviser til samme periode ett år tidligere

Abonner

Dokumenter og linker