NPRO: 2Q 2020 – Aktivitet preget av korona, oppkjøp av Veidekke Eiendom

Report this content

Driftsinntektene endte på NOK 630 millioner for kvartalet, hvorav NOK 172 millioner var leieinntekter, mens salg av boliger på Hasle utgjorde NOK 458 millioner. Resultat før skatt og verdiendringer kom på NOK 95,3 millioner. Periodens underskudd var på 170,1 millioner kroner etter negative verdijusteringer av investeringseiendommer og rentederivater. Det ga et resultat per aksje for andre kvartal (EPS) på -0,34 kroner. Bokført egenkapital per aksje per 30. juni 2020 var 16,06 kroner, ned fra 16,41 kroner per 31. mars.

Administrerende direktør Bent Oustad kommenterer kvartalet: «Det ble en tøff start på kvartalet med nedstenging av både kontorer og handelsarealer etter myndighetenes beslutninger og anbefalinger i mars 2020. Aktiviteten i begynnelsen av kvartalet ble derfor lav, men etter hvert som samfunnet har åpnet seg opp og anbefalinger fra myndighetene har blitt lettet på, har aktiviteten både hos kontorbrukere og i servicelokalene steget betraktelig. Fortsatt er vi påvirket av myndighetenes anbefalinger, men farten i selskapet begynner å nærme seg normalen igjen».

Aktiviteten i NPRO har likevel vært høy gjennom kvartalet, og i midten av juni kjøpte NPRO Veidekke Eiendom sammen med 2 partnere. Veidekke Eiendom vil bli finansiert med NOK 2,6 milliarder i egenkapital tilført fra kjøperne og NOK 5,7 milliarder i gjeld. NPRO skal eie 42,5% av selskapet. Gjennom transaksjonen får NPRO tilgang til en stor tomtebank både i Norge og Sverige og mange godt kvalifiserte ansatte med høy kompetanse på boligutvikling. Baard Schumann er tiltenkt rollen som CEO for selskapet. NPRO forventer at overtakelsen vil skje i løpet av september 2020.

I løpet av Q2 ble de siste 81 leilighetene på Hasle overlevert og byggelånet er innfridd. Estimert resultat for hele boligprosjektet ble NOK 78 millioner før skatt, hvorav NOK 27 millioner ble resultatført i Q2.

Betingelsene for finansiering ble påvirket av koronakrisen i begynnelsen av kvartalet. Likviditeten i finansmarkedet har gradvis blitt bedre, og marginene har beveget seg kraftig ned mot slutten av kvartalet. Obligasjonslån som forfalt 6. juli 2020 ble refinansiert med to nye bilaterale trekkrammer i bank på henholdsvis NOK 510 millioner i SEB og NOK 200 millioner i DNB, begge med 1 års løpetid og med mulighet for forlengelse. I tillegg ble ledig kapasitet under eksisterende trekkramme benyttet til refinansieringen i juli.

Styret har vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å hente inntil 20% i ny aksjekapital. Årsaken er ønske om fleksibilitet i forbindelse med finansiering av kjøpet av Veidekke Eiendom. Ingen endelig beslutning er foreløpig tatt om hvordan NPRO skal finansiere sin andel av tilførselen av egenkapital.

Link til webcast: https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20200710_4

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:Bent Oustad, CEO, tlf: +47 4801 6082, e-mail: bo@npro.no
Haavard Rønning, CFO, tlf. +47 400 200 19, e-mail: hr@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no