NPRO; Årlig oversikt over offentliggjort informasjon

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten,jfr. børsforskriften §5-2 femte ledd.

Vedlagt følger på www.newsweb.no en oversikt over offentliggjort

informasjon fra 4.mai 2009 til 7. mai 2010 fra Norwegian Property ASA.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker