NPRO: Avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA (NPRO)

 

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innkallingen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2011, herunder utdeling av utbytte, ble godkjent av generalforsamlingen. Utbyttet ble fastsatt til NOK 0,20 per aksje, til sammen NOK 99 719 366,40. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per generalforsamlingsdagen. Aksjen vil dermed handles eksklusiv utbytte fra og med fredag 13. april 2012. Utbyttet forventes utbetalt omkring 3. mai 2012.

Generalforsamlingen valgte nytt styre, og etter valget består selskapets styre av følgende medlemmer:

Nils Selte (styrets leder), gjenvalgt for en periode på to år
Synne Syrrist (styrets nestleder), gjenvalgt for en periode på to år
Gry Mølleskog (medlem), gjenvalgt for en periode på to år
Jon Erik Brøndmo (medlem), gjenvalgt for en periode på to år
Gunnar Bøyum (medlem), nytt styremedlem for en periode på to år

Generalforsamlingen valgte ny valgkomité, og etter valget består selskapets valgkomité av følgende medlemmer:

Tom Furulund (valgkomiteens leder), gjenvalgt for en periode på to år
Paal Hvammen (medlem), gjenvalgt for en periode på to år
Marianne Johnsen (medlem), nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år

Generalforsamlingen valgte PriceWaterhouseCoopers AS som ny uavhengig revisor for selskapet.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 24 925 000 ved nytegning, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. I tillegg vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp konvertibelt lån på til sammen NOK 750 000 000. Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 24 925 000. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen.

I tillegg ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 24 925 000, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital.

Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør

Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA