NPRO: GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN PROPERTY ASA

Report this content

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innkallingen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2017 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen valgte Merete Haugli som ny styreleder etter Martin Mæland, og gjenvalgte Bjørn Henningsen (nestleder), Kjell Sagstad, Kathrine, Lars Erich Nilsen, Astrup Fredriksen og Cecilie Astrup Fredriksen som styremedlemmer frem til neste ordinære generalforsamling i 2019. Carl Erik Krefting ble valgt som nytt styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling i 2019.

Valgkomiteens medlemmer, Robin Bakken og Marianne E. Johnsen var ikke på valg.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 27.420.000 ved nytegning, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. I tillegg vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp konvertibelt lån på til sammen NOK 750.000.000. Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 27.420.000. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal totalt ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen.

I tillegg ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 27.420.000, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. Styret ble også gitt fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Bent Oustad, Administrerende direktør
Telefon: +47 480 16 082
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 32 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,1 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner

Dokumenter og linker