NPRO: Generalforsamling i Norwegian Property ASA

Report this content

Norwegian Property ASA har i dag avholdt ordinær generalforsamling. Alle vedtak ble fattet i tråd med innkallingen.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Norwegian Property ASA for regnskapsåret 2018 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen gjenvalgte Merete Haugli som styreleder, og Bjørn Henningsen som nestleder. Kathrine Astrup Fredriksen, Cecilie Astrup Fredriksen, Lars Erich Nilsen, Kjell Sagstad og Carl Erik Krefting ble gjenvalgt som styremedlemmer. Alle ble valgt frem til neste ordinære generalforsamling i 2020. 

Robin Bakken ble gjenvalgt som valgkomiteens leder, og Marianne E. Johnsen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen. Begge ble valgt for to år.

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 27.420.000 ved nytegning, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. I tillegg vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å ta opp konvertibelt lån på til sammen NOK 750.000.000. Ved bruk av fullmakten kan selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 27.420.000. Styrets samlede bruk av styrefullmakter til utstedelse av nye aksjer gitt på den ordinære generalforsamlingen skal totalt ikke overstige 10 prosent av aksjekapitalen.

I tillegg ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 27.420.000, som tilsvarer noe under 10 prosent av eksisterende aksjekapital. Styret ble også gitt fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018.

Vedlagt følger signert protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Bent Oustad, Administrerende direktør
Telefon: +47 480 16 082
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no