NPRO: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Report this content

Vedlagt følger innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA. Generalforsamlingen avholdes mandag 10. august 2020 kl 08:30 i Bryggegata 6 (5. etg.) på Aker Brygge i Oslo. Innkallingen sendes til hver enkelt aksjonær og er videre tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.norwegianproperty.no .

Styret har vedtatt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 49.985.000 ved nytegning, tilsvarende noe under 20 % av eksisterende aksjekapital. Fullmakten skal gjelde i tillegg til de styrefullmakter tildelt på ordinær generalforsamling 16. april 2020. Begrunnelsen er at styret ønsker å kunne hente kapital ved å utstede nye aksjer i tilknytning til gjennomføring av kjøpet av Veidekke Eiendom. Det foreslås også at styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes.

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så gir vi en klar oppfordring til alle aksjonærer om å forhåndsstemme ved å benytte fullmaktsskjemaet, eller alternativt, gi fullmakt til styrets leder eller en annen navngitt person.

Norwegian Property ASA vil følge alle tiltak som iverksettes fra myndighetene som følge av COVID-19. Dette kan inkludere å begrense antall aksjonærer som fysisk får lov til å delta på generalforsamlingen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bent Oustad, CEO
Telefon: +47 48 01 60 82
Email: bo@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert eiendomsselskap med næringseiendommer lokalisert hovedsakelig i Oslo-området. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no