NPRO; Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen har bestått av Tom Furulund (leder), Lise Lindbäck og Einar J. Greve.
 
Styret
Styret består i dag av Widar Salbuvik, styreleder, Jostein Devold, Torstein Tvenge, Hans Herman Horn (nestleder), Anne Birgitte Fossum, Helene Jebsen Anker og Hilde Vatne. Styret ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 16. juli 2008.
 
Aksjonærer som representerer mer enn 5 % av selskapets aksjekapital har krevet ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre. Det er også fremsatt begjæring om fastsettelse av godtgjørelse til uttredende styremedlemmer.
 
Samtlige medlemmer i det sittende styret har stilt sine plasser til disposisjon, men akseptert å bli sittende til nytt styre er valgt. Styrets medlemmer har imidlertid sagt seg villig til å fortsette i sine verv under gitte forutsetninger. Styrets formann har blant annet stilt som en forutsetning for å fortsette i sitt verv at han får tillit fra de aksjonærene som har krevet ekstraordinær generalforsamling. Dette har vært forelagt de angjeldende aksjonærene, og disse har ikke funnet å kunne imøtekomme dette kravet. Det har heller ikke vært mulig å komme frem til en omforent løsning som tilfredsstiller krav fremsatt av øvrige styremedlemmer. 
 
På denne bakgrunn har valgkomiteen måttet arbeide med å innstille et helt nytt styre i selskapet. Komiteen har hatt kort tid på seg, og arbeidet har vært omfattende. Det er andre gang på under et halvt år det skal avgis innstilling til generalforsamlingen i forbindelse med valg av styre i Norwegian Property. Komiteen har derfor ansett det som nødvendig for å sette seg grundig inn i hvorledes styrearbeidet har fungert og hva som har vært de største utfordringene.
 
Komiteen har i tillegg til møter og telefonsamtaler med styreformann, samtlige styremedlemmer og representanter fra administrasjonen hatt samtaler med nye kandidater til styret. Komiteen har også hatt samtaler med aksjonærer utenfor den gruppen som har krevet ekstraordinær generalforsamling.
 
Utover dette har komiteen i brevs form henvendt seg til de 16 største aksjonærene og bedt om forslag til kandidater til styret. Videre har komiteen lagt ut informasjon på Norwegian Propertys intranettside om den forestående generalforsamlingen og bedt om innspill til kandidater. Det har ikke kommet forslag til kandidater annet enn fra den aksjonærgruppe som har krevet generalforsamling.
 
Komiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å foreslå kandidater som har relevant kompetanse i forhold til de oppgaver og utfordringer selskapet står overfor og som kan fungere godt som et kollegium. Videre er det lagt vekt på å komme frem til en styresammensetting som i størst mulig grad vil få støtte fra store deler av aksjonærfellesskapet, herunder synspunktene fremsatt fra den aksjonærgruppen som har krevet generalforsamling og øvrige aksjonærer.
 
Etter en totalvurdering har komiteen kommet frem til at antall medlemmer i styret bør reduseres til 5.
 
Som nye styremedlemmer foreslås valgt Tormod Hermansen, Nils K. Selte, Harald Grimsrud, Synne Syrrist og Gry Mølleskog. Tormod Hermansen innstilles som styreleder.
 
 
Fra kandidatenes CVer nevnes følgende:
 
Tormod Hermansen
Født 23.04.1940. Sosialøkonom.
 • Departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet 1980-85
 • Departementsråd (Finansråd) i Finansdepartementet 1986-91
 • Adm. direktør i Televerket 1991-95
 • Konsernsjef i Telenor 1995-2002
 
Styreverv (ikke komplett)
 • Styremedlem Statens Banksikringsfond
 • Styremedlem Statens Bankinvesteringsfond
 • Styremedlem Statoil 1991-97
 • Styreleder Postbanken 1994-99
 • Styreleder Eidsiva Energi 2003-08
 • Styreleder IT Fornebu 2002 -
 • Styreleder Bouvet ASA 2002-
 • Styreleder Bravida 2002-03
 • Styreleder Bredbåndsalliansen 2005-
 • Styreleder Biowaz 2007
 
Nils K. Selte
Født 01.04.1965. Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1991
 • Konsulent i Riksrevisjonen 1991-94
 • Finanssjef LIVI Norge AS 1994-96
 • Finanssjef Hakon Gruppen AS 1996-98
 • SVP Finance/Group Treasurer Hakon Gruppen AS 1998-99
 •   "      "                            "        ICA Ahold AB 1999-2001
 • CEO Canica AS 2001-05
 • CFO Canica AS 2005-
 
Styreverv
Styremedlem Oslo Areal ASA 2004-05
Styremedlem i flere selskaper I Canica-gruppen 2001-
Styremedlem Reiten & Co Capital Partners V AS 2002-05
Styremedlem ICA AB April 2004-november 2004
Styremedlem Gresvig ASA vår 2003-vår 2004
Styremedlem Steen & Strøm ASA 2005-
Styremedlem Montrica Global Opportunities Fund m fl Sept 2006-
 
 
 
Harald Grimsrud
Født 28.05.1961. Siviløkonom fra NHH, Bergen 1985.
 
 • Bøndernes Bank, ansvarlig for balansestyring og forvaltning av obligasjonsportefølje 1985-87
 • Fondsfinans, partner. Obligasjonsmegling 1987-89
 • Fondsfinans. Corporate Finance, børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp 1989-98
Analysesjef fra 1998-2002
 • ABG Sundal Collier, Partner, analytiker, ansvar for media og konsum 2002-07
 • AWILHELMSEN CAPITAL AS, Adm direktør 2007-
 
 
Synne Syrrist
Født 1972. Sivilingeniør fra NTNU 1996. Eksamen fra Imperial College, London. Autorisert finansanalytiker fra NHH 2004
 
Styreverv
Styreleder i DnBNOR Shippinginvest I ASA
Styremedlem i flere allmennaksjeselskaper
Styreleder i Lpg Ships I AS og elleve andre skipsinvesteringsselskaper under DnBNOR
Styremedlem i Nordisk Industriutvikling AS og Camposol AS.
 
 
Gry Mølleskog
Født 1962. Bedriftsøkonomstudiet Handelshøyskolen BI 1989. Diverse SAS-kurs, fagutdannelse, grunnlederutdanning, Leadership (1980-1997). Handelshøyskolen BI, pågående masterprogram 2008-
 
 • 1988-98        Diverse stillinger i SAS
 • 1998-2001     Vice President, SAS Cabin Operations - Hovedkontor Stockholm
 • 2001-03        Senior Vice President, SAS Airline, Stockholm
 • 2003-06        Stabssjef, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab, Oslo
 • 2007-           Senior Client Partner, Korn/Ferry International
 
 
Honorar til de uttredende styremedlemmer
Det sittende styre ble valgt på generalforsamling den 16. juli 2008 og har således vært i funksjon ca 5 måneder.
 
Styrets formann honoreres på månedlig basis med et honorar stort kr 150.000, og det foreslås ikke ytterligere honorarer til formannen. For de øvrige styremedlemmer foreslås et forholdsmessig honorar ut fra funksjonstid i 2008. Honoraret beregnes ut fra det honorar som ble gitt i 2007 og som dette år utgjorde kr 200.000,-, dvs
kr 83.333,- til hvert styremedlem.
 
Honorar til valgkomiteens medlemmer og til det nyvalgte styre vil bli foreslått på den ordinære generalforsamling i 2009.
 
 
Oslo, 17.12.2008
 
 
Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen
 
 
Tom Furulund
 

Kontakter

 • Norwegian Property ASA

Abonner