NPRO; Krav om ekstraordinær generalforsamling

Aksjonærene Awilhelmsen, Torstein Tvenge og Canica AS, som samlet eier omkring 27% av selskapets aksjekapital, har begjært at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling med følgende agenda:
-         Valg av styreleder og to nye styremedlemmer
-         Godtgjørelse til uttredende styremedlemmer
Aksjonærgruppen vil foreslå følgende kandidater overfor valgkomiteen:
Styreleder                     Tormod Hermansen
Styremedlem                Nils Selte
I tillegg vil det bli foreslått ett nytt kvinnelig styremedlem
Styret vil, i henhold til allmennaksjelovens krav, besørge innkalling til ekstraordinær generalforsamling for avholdelse innen 4. januar, en måned etter at kravet er fremsatt. Innkalling vil i henhold til allmennaksjeloven distribueres senest 14 dager før den ekstraordinære generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til vedtak vil offentliggjøres så snart forslag foreligger, i den grad det er praktisk mulig også innenfor de anbefalte tidsfrister angitt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner