NPRO: Norwegian Property inngår tiårig leieavtale med DNO på Aker Brygge

 

Norwegian Property har inngått en langsiktig avtale med DNO International ASA ("DNO") om leie av kontorlokaler i Stranden 1 på Aker Brygge. Kontraktens varighet er på ti år fra forventet innflytting fjerde kvartal 2014. Leieavtalen omfatter et samlet areal på ca. 2 400 kvm. Årlig leiepris er 4 250 kroner per kvm og reguleres én gang i året i samsvar med økning i konsumprisindeksen.

Norwegian Property planlegger en omfattende ombygging og modernisering av bygningsmassen på Aker Brygge. Denne prosessen omfatter blant annet Stranden 1 (Terminalbygget), der DNO leier kontorlokaler fra Norwegian Property i dag. I ombyggingsfasen vil leietaker fraflytte de nåværende lokalene og leie midlertidige lokaler av Norwegian Property i Bryggegata 7 (Administrasjonsbygget). Årlig leie for de midlertidige lokalene er 3 600 kroner per kvm.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Vi setter stor pris på at DNO som leietaker ønsker å være en del av det nye Aker Brygge. Stranden 1 og resten av Terminalbygget markerer hovedinngangen til Aker Brygge, og er blant Oslos mest attraktive kontorbygg. Bygget vil etter ombyggingen blant annet fremstå med en ny og mer distinkt fasade som vil forsterke husets arkitektoniske kvaliteter og bidra positivt i bybildet. Arbeidsplassene skal utformes med tanke på fremtidens krav til mye lys, arbeidsmiljø, miljø og energieffektivisering, arealeffektivitet, og med fremtidsrettet arkitektur og design.”

Norwegian Property har et uttalt mål om å skape et revitalisert Aker Brygge som bydel, med en tydeligere helhet, et solid kvalitetspreg og en god, lokal atmosfære. Kontorene vil få egne, tydelig markerte innganger i dedikerte gater. I kontorgatene vil det etableres butikker, serveringssteder samt servicefunksjoner spesielt tilpasset kontorfunksjonene. Dette vil styrke både enkeltbedriftenes identitet og Aker Brygges posisjon som Oslos mest attraktive bydel og kontorområde.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Aili Klami, direktør utleie & marked, tlf. +47 952 64 555, ak@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner