NPRO: Norwegian Property styrker sin posisjon på Aker Brygge og frigjør kapital gjennom eiendomssalg

 

Norwegian Property har inngått avtale med KLP om å gjennomføre et eiendomsbytte som omfatter KLPs seksjoner i Bryggetorget 1 på Aker Brygge (Fondbygget) og Norwegian Property-eide C.J. Hambros plass 2 (Ibsenkvartalet). Norwegian Property befester dermed sin posisjon som majoritetseier på Aker Brygge og styrker selskapets finansielle posisjon og handlefrihet.

Transaksjonsmodellen innebærer at Norwegian Property kjøper KLPs seksjoner i Bryggetorget 1 for NOK 620 millioner. Samtidig kjøper KLP selskapene som eier Ibsenkvartalet for en eiendomsverdi på NOK 1 220 millioner, som er NOK 22 millioner høyere enn bokført verdi per 30. september 2011. Det gjøres et fradrag på NOK 10 millioner for skattemessig posisjon i Ibsenkvartalets eiendomsselskaper, og Norwegian Property mottar dermed NOK 590 millioner i kontantvederlag i forbindelse med eiendomsbyttet.

Provenyet kan benyttes til nedbetaling av gjeld og frigjøring av likvide midler. Redusert gjeld kombinert med økt likviditet beregnes å redusere selskapets gjeldsgrad (“LTV”, “loan to value”) med om lag 1,5 prosentpoeng. Netto LTV vil dermed kunne reduseres fra 60,2 prosent ved utgangen av 3Q 2011 til 58,7 prosent pro forma ved utgangen av 3Q 2011. Alternativt kan salgsprovenyet deponeres på sperret konto slik at man beholder fasiliteten til kjøp eller innbytte av annen eiendom.

Administrerende direktør i Norwegian Property Olav Line sier i en kommentar:

“Vi er svært glade for å ha kommet til enighet med KLP om bytte av to kvalitetseiendommer med attraktiv beliggenhet og solide, langsiktige leieforhold.

Med sentral beliggenhet på Aker Brygge og et betydelig potensiale for videre verdiskapning ligger Bryggetorget 1 innenfor Norwegian Propertys kjernevirksomhet og geografiske satsningsområde. Norwegian Property har et uttalt mål om å skape et revitalisert Aker Brygge som bydel, med en tydeligere helhet, et solid kvalitetspreg og en god, lokal atmosfære. Fondbygget vil være sentralt i utviklingen av det nye Aker Brygge.

Samtidig realiseres en eiendom som i all hovedsak er fullt utleid, med langsiktige leieforhold, og dermed begrenset mulighet for økte leieinntekter i et mellomlangt perspektiv.

Avtalen innebærer en ytterligere styrkning av Norwegian Propertys finansielle posisjon. Dette gjør oss godt rustet til å gjennomføre de investeringsprosjektene som er planlagt for porteføljen.”

Etter gjennomføring av transaksjonen kommer Norwegian Property til å eie samtlige kontorseksjoner i Bryggetorget 1, tilsvarende 35 av totalt 100 seksjoner. Norwegian Property overtar dermed fem av totalt 12 etasjer i bygget. Samlet areal som overdras er i overkant av 12 000 kvm av totalt cirka 20 500 kvm for hele bygget, som i tillegg til kontoretasjene består av handel, servering og bolig.

Bryggetorget 1 ble oppført i 1989. Største leietakere er Det norske oljeselskap, DnB, Konstali Bemanning, Assuransegården (Gard) og Leon Eiendom, og årlig leie for 2012 basert på eksisterende leieforhold er om lag NOK 36,5 millioner. I tillegg har eiendommen ledige arealer på cirka 1 650 kvm. Norwegian Property overtar en eiendom med potensiale for verdiskapning, blant annet gjennom fremtidig utleie av arealer som i dag står ledig og bedre utnyttelse av fellesarealer. Eksisterende leieavtaler har en gjennomsnittlig løpetid på 6,3 år.

Eiendommen som avhendes, C.J. Hambros plass 2, har et samlet areal på 38 030 kvm og ble oppført i 1996/1997. Eiendommen er i all hovedsak fullt utleid. Årlig leie basert på eksisterende leieforhold er NOK 68,9 millioner og leieavtalene har en gjennomsnittlig løpetid på 7,1 år.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, finans- og investeringsdirektør, tlf +47 930 55 566, shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tel. +47 951 41 147, eha@npro.no

 

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker