NPRO: Norwegian Property utvider og forlenger leieavtale i Stavanger

Norwegian Property har inngått avtale med Total E&P Norge AS om utvidelse av bygningsmassen i Finnestadveien 44 i Stavanger. Eiendommen er allerede leid ut til Total E&P Norge, og avtalen innebærer også ti års forlengelse av eksisterende leieavtale “as is” til 2031 og inngåelse av 17 års leiekontrakt for tilbygget.

Intensjonsavtalen som ble inngått mellom partene sommeren 2012 er dermed gjort bindende.

Bygget har i dag et samlet areal på i overkant av 22 000 kvadratmeter, og partene er kommet til enighet om en utvidelse av bygningsmassen på eiendommen på om lag 3 600 kvadratmeter. Tilbygget vil stå klart sommeren 2014, og leieperiode for den samlede bygningsmassen er forlenget til 2031.

For eksisterende bygningsmasse vil leienivået reduseres med om lag ti prosent gjeldende fra opprinnelig leieutløp i 2021. Avtalen om utvidelse av bygningsmassen er inngått på basis av en fastpris som er beregnet å ligge i underkant av NOK 90 millioner. Leie av tilbygget er fastsatt til om lag NOK 7,6 millioner årlig for en leieperiode på 17 år.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Det er svært gledelig å kunne bekrefte at Norwegian Property og Total E&P har kommet til enighet om en langsiktig avtale som sikrer god utnyttelse og positiv utvikling for eiendommen i Finnestadveien 44. Total E&P er allerede en viktig kunde for Norwegian Property, og vi er glade for å ha kommet til en løsning til tilfredsstiller deres ønske om arealutvidelse og langsiktig satsning i Stavanger.”

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, administrerende direktør, tlf. +47 482 54 149, ol@npro.no
Aili Klami, direktør utleie, tlf. +47 952 64 555, ak@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, direktør investor relations, tlf. +47 951 41 147, eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner