NPRO: Tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer

Report this content

Norwegian Property ASA(«Selskapet») lanserer med dette et tilbud til Selskapets aksjonærer om tilbakekjøp av inntil 54.800.000 aksjer i Norwegian Property ASA. Selskapet eier i dag 21.236 egne aksjer. Selskapet besitter på nåværende tidspunkt ingen innsideinformasjon.

Tilbakekjøpet gjennomføres i henhold til gjeldende fullmakt til tilbakekjøp av inntil 10 % av selskapets egne aksjer, som ble gitt på Selskapets ordinære generalforsamling 11. april 2019 med gyldighet frem til generalforsamlingen i 2020.

Selskapet har engasjert DNB Markets som finansiell rådgiver og mottaksagent i forbindelse med tilbudet.

Tilbudet vil bli gjennomført som en book building med en tilbudspris på 11,75 kroner per aksje, som er en premie på 10,3 % i forhold til sluttkursen den 8. mai 2019 og en premie på 9,3 % i forhold til VWAP for perioden fra og med 6. mai 2019 til og med 8. mai 2019 etter at aksjen ble notert eks. utbytte den 6. mai 2019. Selskapet er etter en totalvurdering av den oppfatning at premien er berettiget blant annet på bakgrunn av størrelsen på tilbakekjøpstilbudet, likviditeten i aksjen og den gjeldende rabatten til den underliggende verdien av Selskapets eiendeler.

Akseptperioden starter den 10. mai 2019 kl. 08:00 og aksepter må være mottatt innen 29. mai 2019 kl. 16:30 norsk tid. Aksjonærer som ønsker å selge aksjer kan kontakte DNB Markets på +47 23 26 80 20. Akseptblanketter vil være tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner på eller rundt 10. mai 2019. Dersom Selskapet mottar aksepter på mer enn 54.800.000 aksjer vil Selskapet foreta en avkortning med et primærhensyn om likebehandling av aksjonærene. Allokering vil følge før 4. juni 2019 kl. 18:00 norsk tid, handelsdatoen vil være 4. juni 2019 og oppgjørsdato på eller rundt 7. juni 2019. Selskapet tar forbehold om rett til å kansellere tilbudet i perioden frem til melding om allokering er sendt. Slik kansellering blir meddelt som børsmelding.

Tilbudet er utelukkende rettet mot aksjonærer som lovlig kan motta og akseptere tilbudet. Tilbudet skal ikke anses som et tilbud i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud i henhold til lokale regler ikke kan fremsettes eller aksepteres eller hvor tilbudet forutsetter særskilte betingelser, registreringer og/eller godkjennelser. Aksjonærer som ønsker å akseptere tilbudet må selv vurdere om tilbudet lovlig kan aksepteres av vedkommende og må for øvrig gjøre sine egne vurderinger av om tilbudet skal aksepteres, herunder vurderinger knyttet til eventuell skatt som utløses ved salg av aksjer. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for disse forholdene, herunder for brudd på restriksjoner i dette avsnittet.

Selskapets intensjon er at tilbakekjøpte aksjer i hovedsak vil bli slettet og at Selskapet etter gjennomført tilbakekjøp vil innkalle til generalforsamling med forslag om vedtakelse av kapitalnedsettelse mot sletting av egne aksjer.    

For ytterligere spørsmål kontakt:
Haavard Rønning, CFO Tel: +47 400 20 019.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Abonner