NPRO: Vellykket gjennomføring av privat plassering - offentliggjøring av tegningskurs

Det vises til pressemelding datert 9. juni 2009 vedrørende den forestående rettede emisjonen i Norwegian Property ASA ("Norwegian Property" eller "Selskapet"). Styret i Norwegian Property har i dag vedtatt å foreslå for Selskapets generalforsamling som skal avholdes ca. 24. juni 2009 å utstede totalt 201.635.416 nye aksjer til en pris på NOK 6,0 per aksje, tilsvarende et brutto proveny på NOK 1,2 mrd. (den "Rettede Emisjonen"). Tegningskursen ble besluttet gjennom en bookbuilding prosess gjennomført av Arctic Securities ASA, Pareto Securities AS og Pareto Private Equity AS som tilretteleggere for den Rettede Emisjonen. Selskapets styre har videre vedtatt å foreslå for generalforsamlingen å nedskrive pålydende verdi på Selskapets aksjer fra NOK 25 til NOK 0,5 ved å overføre det nedskrevne beløpet fra aksjekapital til annen egenkapital.
 
Provenyet fra den Rettede Emisjonen vil bli benyttet til en nedbetaling av gjeld for å styrke Selskapets balanse og forbedre gjeldsvilkårene.
 
Tegnerne i den Rettede Emisjonen vil bli underrettet om deres betingede tildeling i dag.
 
Den Rettede Emisjonen er betinget av at Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtar nedskrivning av aksjenes pålydende og den Rettede Emisjonen, at aksjekapitalnedskrivningen gjennomføres etter kreditorvarsel og at endringene til Selskapets låneavtaler godkjennes i kredittkomiteene i selskapets hovedbankforbindelser (se nedenfor).
 
Det vil bli utarbeidet et noteringsprospekt i forbindelse med notering av de nye aksjene på Oslo Børs.
 
De nye aksjene som skal utstedes i den Rettede Emisjonen vil ikke utstedes eller være omsettelige før (i) aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen; (ii) aksjene er fullt innbetalt; (iii) kreditorvarsel perioden i forbindelse med nedskrivningen av Selskapets aksjer har utløpt og eventuelle innsigelser fra kreditorer har blitt gjort opp; (iv) aksjekapitalforhøyelsen har blitt registrert i Foretaksregisteret og i VPS; og (v) et noteringsprospekt har blitt godkjent og offentliggjort.
I tillegg til forslaget om å foreslå den Rettede Emisjonen, har Norwegian Property hatt forhandlinger med Selskapets hovedbankforbindelser vedrørende justeringer på eksisterende låneavtaler. Flere endringer av låneavtalene har blitt oppnådd, bl.a. i) en forlengelse av OPAS oppkjøpsfinansieringen fra opprinnelig forfall i oktober 2010 til nytt forfall i juni 2012; ii) en refinansiering av SEK 565 millioner lånet med opprinnelig forfall i september 2009 er forlenget i tre år til 2012; iii) sikret tilgjengelig finansiering for nedbetaling av obligasjonslån som forfaller mars 2010; og iv) mottatt kravsfrafall for LTV og ICR covenants for "NOK 11,000 million Term Loan and Revolving Credit Facility" og "Oslo Property AS NOK 1,700 million Multicurrency Acquisition and Guarantee Facility Agreement" til og med 30. juni 2011. Den Rettede Emisjonen er betinget av at kredittkomiteene i hovedbankforbindelsene godkjenner endringene uten vesentlige korrigeringer. I det tilfellet at dette vilkåret ikke er oppfylt innen 30. juni 2009, vil aksjekapitalforhøyelsen bli kansellert.
Betaling for de nye aksjene skal skje ca. 29. juni 2009 etterfølgende vedtaket fra Selskapets ekstraordinære generalforsamling. Som tidligere annonsert vil ikke levering av de nye aksjene skje før etter utløpet av kreditorvarselperioden, forventet ca. 31. august 2009. I det tilfellet nedskrivningen av pålydende og aksjekapitalforhøyelsen ikke er registrert innen 30. september 2009, vil aksjekapitalforhøyelsen bli kansellert.
 
Styret i Selskapet vil foreslå å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på opp til 50 millioner nye aksjer til kurs kr 6,00 rettet mot aksjonærer i Norwegian Property ASA per 10. juni 2009 og som ikke ble invitert til å delta i den Rettede Emisjonen (den "Etterfølgende Emisjonen") for å opprettholde deres relative eierandel i Selskapet. Ytterligere informasjon om den Etterfølgende Emisjonen vil bli annonsert så snart som praktisk mulig. Fra og med i morgen den 11. juni 2009 vil aksjene i Norwegian Property handles uten retten til å delta i den Etterfølgende Emisjonen.
 
Norwegian Property ASA er notert på Oslo Børs (ticker NPRO) og er et eiendomsinvesteringsselskap med den største porteføljen av høy-kvalitets kontorer med gode leietakere i Norge. Norwegian Property eier også Norgani Hotels som er den ledende nordiske hotelleiendomseieren og den 5 største i Europa. For mer informasjon, se www.norwegianproperty.no.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
 
Tormod Hermansen, Chairman of the Board, tel. +47 91 705 220
Petter Jansen, CEO, tel. +47 90 098 728
Mari Thjømøe, CFO, tel. +47 90 777 824
 

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner