NPRO 1Q 2012: POSITIVT UTLEIEMARKED, MEN OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG

Norwegian Property oppnådde stabil drift for konsernets løpende virksomhet i første kvartal. Samtidig fører igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen til midlertidig økt arealledighet og forbigående nedgang i leieinntekter for flere større eiendommer. Samlete leieinntekter beløp seg til NOK 224,8 millioner, noe som ga et driftsresultat før verdiendringer på NOK 181,6 millioner. Etter realiserte finansposter ble resultat før verdiendringer NOK 76,7 millioner.

Negativ verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 443,1 millioner og positiv verdiendringer for finansielle derivater utgjorde NOK 16,2 millioner. Etter skattekostnad på NOK 79,2 millioner ble periodens resultat NOK -271,1 millioner. Dette medførte et negativt ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,49. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,35 per aksje per 31. mars 2013, ned fra NOK 9,83 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2012 (EPRA: NOK 10,41 ved utgangen av første kvartal 2013).

I siste periode er det inngått mange nye, utvidede og forlengede leiekontrakter. De største avtalene er med TV 2, som har inngått avtale om leie av 4 000 kvadratmeter i Nydalen, og Arkwright og Gjensidigestiftelsen som har inngått avtaler om lokaler i den rehabiliterte eiendommen Stranden 3 på Aker Brygge.

Basert på de positive leiemarkedene har styret i Norwegian Property også vedtatt å starte prosjektene Stranden 1 og Stranden 5 På Aker Brygge.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Vårt fokus er fullt og helt på prosjektgjennomføring og utleie. Leiemarkedet i Oslo er fortsatt preget av god etterspørsel og begrenset tilgang. Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle potensialet i porteføljen. "

Se resultatrapport for første kvartal 2013 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=77666

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

***

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA