NPRO 1Q 2014: Gradvis innfasing av leieinntekter fra ferdigstilte lokaler

Flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet første kvartal 2014 og samlede leieinntekter var NOK 181,1 millioner, en økning fra NOK 169,5 millioner i fjerde kvartal 2013. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 134,5 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før skatt og verdiendringer NOK 42,0 millioner.

Negativ verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 70,3 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 50,7 millioner. Etter en positiv skattekostnad på NOK 3,9 millioner ble periodens resultat negativt med NOK 75,1 millioner. Dette medførte et negativt ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,14. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,09 per aksje per 31. mars 2014, ned fra NOK 9,22 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2013 (EPRA: NOK 9,95 ved utgangen av første kvartal 2014).

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Etter en krevende periode gjennom 2013 med oppstart av mange samtidige prosjekter, er det tilfredsstillende å se resultatene i form av ferdigstilte delprosjekter og økende leieinntekter. Årstakten fortsetter å øke og utgjør nå NOK 752,3 millioner, en økning med NOK 19,5 millioner fra inngangen til 2014. Årstakten vil øke videre gjennom 2014 i takt med videre ferdigstillelser, og i 2015 vil vi begynne å se den fulle resultateffekten av de rehabiliterte prosjektene.

Se resultatrapport for første kvartal 2014 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19246877

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 41 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no