NPRO 1Q 2016: UTBYTTE, VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

Leieinntektene øker med 20,6 prosent

Fortsatt innfasing av nye leiekontrakter og redusert ledighet i porteføljen medfører økte leieinntekter. Samlede leieinntekter var NOK 230,5 millioner, en økning fra NOK 200,0 millioner i samme kvartal 2015. Hensyntatt salg av eiendommer er økningen i leieinntekter 20,6 prosent. Driftsresultat før verdiendringer var NOK 84,6 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 154,6 millioner.

EPRA NAV økte med NOK 0,32 per aksje i 1. kvartal

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 109,0 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 39,1 millioner. Etter skattekostnad på NOK 54,8 millioner ble periodens overskudd NOK 99,8 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i første kvartal på NOK 0,18. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,72 per aksje per 31. mars 2016, opp fra NOK 10,53 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2015 (EPRA NAV: NOK 12,26 og EPRA NNNAV: 11,44 ved utgangen av første kvartal 2016).

Utbytte

I tråd med fullmakt fra ordinær generalforsamling i 2016 har styret vedtatt at det utbetales et utbytte på NOK 0,05 per aksje for første kvartal 2016. Utbyttet utbetales registrerte aksjonærer per 29. april 2016.

Se resultatrapport for første kvartal 2016 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=33049546

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,4 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no