NPRO 2Q 2012 - OMBYGGING PÅVIRKER DRIFTEN MIDLERTIDIG, POSITIVT UTLEIEMARKED

Norwegian Property har i løpet av første halvår 2012 igangsatt en betydelig modernisering og kvalitetsheving av Aker Brygge. Formålet er å styrke Aker Brygges posisjon som Oslos mest attraktive kontorområde.

Arbeidet med å sikre nye leieavtaler har høy prioritet, og etterspørselen er god i markedene der Norwegian Property har sin kjernevirksomhet. I løpet av andre kvartal er det blitt inngått eller reforhandlet 14 nye kontrakter til en samlet verdi av om lag NOK 45,9 millioner, med en positiv endring i sammenlignbar årsleie på 7,0 prosent. Etterspørselen i markedet retter seg særlig mot sentralt beliggende kontoreiendommer med god standard og nærhet til offentlig kommunikasjon.

Norwegian Property oppnådde stabil drift for konsernets løpende virksomhet i andre kvartal. Samtidig fører igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen til midlertidig økt arealledighet og forbigående nedgang i leieinntekter for enkelte større eiendommer. Samlete leieinntekter beløp seg dermed til NOK 228,5 millioner, noe som ga et driftsresultat før verdiendringer og gevinst/tap på NOK 185,3 millioner. Med dette oppnådde Norwegian Property et resultat før verdiendringer og engangskostnad på NOK 70,6 millioner og et negativt resultat før skatt på NOK 48,8 millioner.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Norwegian Property har i løpet av første halvår igangsatt omfattende ombyggingsprosjekter på Aker Brygge for å skape en levende, helhetlig bydel preget av kvalitet og god, lokal atmosfære. En betydelig modernisering og kvalitetsheving av kontorbyggene skal styrke Aker Brygges posisjon som Oslos mest attraktive kontorområde, noe som allerede er blitt bekreftet gjennom nye leieavtaler med solide leietakere.

Norwegian Property har i løpet av andre kvartal inngått flere nye leiekontrakter både i Stavanger og i Oslo. De nye avtalene er inngått på gode betingelser og representerer i flere tilfeller en solid økning i årlig leie for de enkelte eiendommene. Arbeidet med å sikre nye leiekontrakter som synliggjør verdipotensialet i porteføljen forsetter å være et høyt prioritert område fremover.”

Se resultatrapport for andre kvartal og første halvår 2012 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=67421

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør
Telefon: +47 482 54 149
Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA