NPRO 2Q 2015: VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

Report this content

De store utviklingsprosjektene er i hovedsak ferdigstilt og flere nye leietakere tok i bruk sine nye arealer i løpet av andre kvartal 2015. Samlede leieinntekter var NOK 219,7 millioner, en økning fra NOK 187,8 millioner i samme kvartal 2014. Hensyntatt solgte eiendommer er økningen i leieinntekter 27,1 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 172,8 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 50,9 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 81,3 millioner og positive verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 116,6 millioner. Etter skattekostnad på NOK 75,0 millioner ble periodens overskudd NOK 173,9 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,32. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,24 per aksje per 30. juni 2015, opp fra NOK 9,91 per aksje ved utgangen av første kvartal 2015 (EPRA NAV: NOK 11,42 og EPRA NNNAV: 10,77 ved utgangen av andre kvartal 2015).

Norwegian Property har i kvartalet hatt en høy takt på signering av nye leiekontrakter. Samlet er det signert kontrakter med en årsleie på NOK 46,8 millioner. Den største kontrakten er med Helsedirektoratet om leie av 7 559 kvadratmeter i Monier – Verkstedveien 1 på Skøyen. Rett etter kvartal skiftet er det inngått avtale med McCann Worldgroup om leie av ca 2 900 kvadratmeter i Verkstedhallene (Stranden 3) på Aker Brygge. Begge leietakerne flytter inn i fjerde kvartal 2015.

Se resultatrapport for andre kvartal 2015 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

 Link til webcast:http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=21823165

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Konstituert administrerende direktør / CFO

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no