NPRO 2Q 2016: UTBYTTE, VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

Leieinntektene øker med 12,3 prosent

Fortsatt innfasing av nye leiekontrakter og redusert ledighet i porteføljen medfører økte leieinntekter. Samlede leieinntekter var NOK 236,4 millioner, en økning fra NOK 219,7 millioner i samme kvartal 2015. Hensyntatt salg av eiendommer er økningen i leieinntekter 12,3 prosent. Driftsresultat før verdiendringer var NOK 194,7 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 90,8 millioner.

EPRA NAV økte med NOK 0,58 per aksje i 2. kvartal

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 257,0 millioner og positive verdiendringer for finansielle derivater utgjorde NOK 36,5 millioner. Etter skattekostnad på NOK 95,6 millioner ble periodens overskudd NOK 288,8 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i andre kvartal på NOK 0,53. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 11,20 per aksje per 30. juni 2016, opp fra NOK 10,72 per aksje ved utgangen av første kvartal 2016 (EPRA NAV: NOK 12,84 og EPRA NNNAV: 12,01 ved utgangen av andre kvartal 2016).

Utbytte

I tråd med fullmakt fra ordinær generalforsamling i 2016 har styret vedtatt at det utbetales et utbytte på NOK 0,05 per aksje for andre kvartal 2016. Utbyttet utbetales registrerte aksjonærer per 12. juli 2016.

Etter gjennomført salg av Skøyen-porteføljen i 3. kvartal vil styret i forbindelse med senere kvartalsrapporteringer vurdere nivået på utbyttebetalingen.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=36173228  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 37 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16,7 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no