NPRO 3Q 2012: GOD OPERASJONELL DRIFT – UTLEIE OG PROSJEKTSTYRING PRIORITERES HØYT

Norwegian Property oppnådde stabil drift for konsernets løpende virksomhet i tredje kvartal. Ombyggingsarbeidene i Bryggegata 7-9 og Stranden 3 er godt i gang, og det er nå høy byggeaktivitet på Aker Brygge. God prosjektstyring og gjennomføring av utviklingsprosjektene som er planlagt for å videreutvikle eiendomsporteføljen, er et sentralt prioriteringsområde for konsernet.

Forbedrede utsikter for økonomisk vekst og sysselsetting i Norge, kombinert med reduserte anslag for nybyggingsvolum og økt grad av konvertering av kontorbygg, har medført en jevn reduksjon i forventet arealledighet for kontorer i Oslo. Arbeidet med å sikre nye leieavtaler som synliggjør verdipotensialet i porteføljen fortsetter å ha høy prioritet.

Samlede leieinntekter for Norwegian Property var NOK 226,7 millioner i tredje kvartal 2012. Justert for kjøp og salg av eiendommer, representerer dette en nedgang i leieinntekter på NOK 4,8 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Med dette oppnådde Norwegian Property et driftsresultat før verdiendringer og gevinst/tap på NOK 185,0 millioner, noe som ga et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 70,8 millioner og et negativt resultat før skatt på NOK 270,2 millioner.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

“Norwegian Property oppnår stabil drift og redusert arealledighet for konsernets løpende virksomhet i en periode som for øvrig preges av høy byggeaktivitet for enkelte eiendommer.

Spesielt gledelig dette kvartalet er det at Enova anerkjenner arbeidet som gjøres på miljøsiden i Norwegian Property ved å bevilge investeringsstøtte på om lag NOK 33 millioner til miljøvennlig omlegging av energibruk og fornybar energiproduksjon. Støtten er bevilget med utgangspunkt i ENØK-analyser som er utarbeidet for alle konsernets eiendommer, og dekker både utviklingsprosjekter og driftsrelaterte ENØK-tiltak.

Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle verdipotensialet i porteføljen.”

Se resultatrapport for tredje kvartal 2012 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=77666

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør
Telefon: +47 482 54 149
Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør
Telefon: +47 930 55 566
Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør

Telefon: +47 951 41 147
Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no