NPRO 3Q 2013: MIDLERTIDIGE EFFEKTER AV HØY OMBYGGINGSAKTIVITET

Norwegian Property oppnådde et positivt resultat før skatt på NOK 17,7 millioner i tredje kvartal 2013. Samlede leieinntekter beløp seg til NOK 172,0 millioner, noe som ga et driftsresultat før verdiendringer på NOK 139,5 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før verdiendringer NOK 20,2 millioner. Igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen fører til en nedgang i leieinntekter for flere større eiendommer og til økning i midlertidig arealledighet.

Positiv verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 63,5 millioner og negativ verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 66,1 millioner. Etter negativ skattekostnad på NOK 3,8 millioner ble periodens resultat positivt med NOK 21,5 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,04. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,32 per aksje per 30. september 2013, opp fra NOK 9,29 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2013 (EPRA: NOK 10,19 ved utgangen av tredje kvartal 2013).

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "De første mindre delene av Aker Brygge er nå ferdigstilt, men vi er midt inne i den mest krevende fasen av ombyggingsaktivitet med mange samtidige prosjekter. Gjennom andre halvår har de første kontorleietakerne gradvis flyttet inn i rehabiliterte kontorlokaler i Verkstedhallene og Bryggegata 7-9. Ved inngangen til fjerde kvartal åpnet den første delen av vår nye handlegate.

Vårt fokus er fullt og helt på prosjektgjennomføring og utleie. Leiemarkedet i Oslo er fortsatt preget av god etterspørsel og begrenset tilgang. Med positive markedsutsikter, høy aktivitet innen utleie og god operasjonell drift fortsetter arbeidet med å videreutvikle potensialet i porteføljen. "

Se resultatrapport for tredje kvartal 2013 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

 Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=12271799

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no