NPRO 3Q 2014: Positive resultater og økende eiendomsverdier gir NOK 0,38 i økt egenkapital per aksje

Flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet tredje kvartal 2014 og samlede leieinntekter var NOK 187,0 millioner, en økning fra NOK 172,0 millioner i samme kvartal 2013. Hensyntatt salgene av Finnestadveien 44 og Maridalsveien 323 er økningen i leieinntekter 11,5%. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 139,5 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 40,3 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 89,8 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 24,1 millioner. Etter en negativ skattekostnad på NOK 101,6 millioner ble periodens resultat positivt med NOK 207,6 millioner. Dette medførte et positivt ordinært resultat per aksje (EPS) i tredje kvartal på NOK 0,38. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,62 per aksje per 30. september 2014, opp fra NOK 9,25 per aksje ved utgangen av andre kvartal 2014 (EPRA NAV: NOK 10,70 og EPRA NNNAV: 10,05 ved utgangen av tredje kvartal 2014).

Se resultatrapport for andre kvartal 2014 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19429178

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

***

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,2 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no