NPRO 4Q 2011 - POSISJONERT FOR VERDISKAPNING

Norwegian Property ASA oppnådde et resultat før skatt og verdiendringer på NOK 85,6 millioner i fjerde kvartal 2011, en nedgang på 1,0 prosent fra tilsvarende periode året før. Brutto leieinntekter var NOK 255,3 millioner, sammenlignet med NOK 250,4 millioner i fjerde kvartal 2010. Etter verdiendringer, var resultat før skatt NOK -137,2 millioner i fjerde kvartal 2011, ned fra NOK 149,6 millioner i tilsvarende periode i 2010. Resultat etter skatt viste et underskudd på NOK 218,8 millioner i fjerde kvartal 2011, sammenlignet med et overskudd på NOK 145,5 millioner i samme kvartal 2010. Med dette oppnådde selskapet en ordinær fortjeneste per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK -0,43. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,36 per aksje per 31. desember 2011, opp fra NOK 10,01 per aksje ved utgangen av fjerde kvartal 2010 (EPRA: NOK 11,67 ved utgangen av fjerde kvartal 2011).

Selskapet oppnådde en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på NOK 21,4 millioner i fjerde kvartal, sammenlignet med NOK 245,4 millioner i samme periode i fjor. Netto belåningsgrad for konsernet var 64,8 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, ned fra 66,7 prosent ved utgangen av desember 2010. Justert for effekten av selgerkreditten ytet til kjøperne av Norgani, var netto belåningsgrad 61,0 prosent ved utgangen av fjerde kvartal 2011. Beregnet netto belåningsgrad etter gjennomføring av annonserte transaksjoner er 62,0 prosent proforma, og 57,9 prosent proforma justert for selgerkreditten.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utbetales et utbytte på NOK 0,20 per aksje for regnskapsåret 2011.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar:

”Gjennom 2011 har Norwegian Property ytterligere styrket sin posisjon som et rendyrket, fullintegrert kontoreiendomsselskap. I løpet av året er det etablert nye lånefasiliteter som sikrer selskapet en solid finansiell plattform med en diversifisert forfallsprofil for selskapets lån og kapasitet til fremtidige investeringer. I tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen har selskapet inngått flere avtaler om kjøp og salg av eiendommer, og blant annet styrket sin posisjon på Aker Brygge.

I 2012 igangsettes omfattende ombyggings- og oppgraderingsprosjekter for å videreutvikle Aker Brygges posisjon som Oslos mest attraktive bydel og kontorområde. Selskapet har i løpet av 2011 etablert en kompetent organisasjon med særskilt ansvar for utviklingsprosjektene, og det er blitt gjennomført grundig planlegging, risikovurdering og kvalitetskontroll av prosjektenes ulike faser. Ombyggingsperioden ventes å pågå over et tidsrom på om lag fire år og vil periodevis føre til økt ledighet i de deler av porteføljen som omfattes av prosjektet. Sentralt fremover vil være å sikre nye leietakere til de ombygde arealene, og flere langsiktige leieavtaler er allerede inngått.

Ved inngangen til 2012 fremstår selskapet dermed som godt posisjonert til å implementere investeringsplanene som er lagt for å utnytte potensialet i selskapets eiendomsportefølje.”

Se resultatrapport for fjerde kvartal 2011 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast: http://webtv.hegnar.no/webcast.php?id=45079   

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Elise Heidenreich-Andersen, IR-direktør
Telefon: +47 951 41 147

Email: eha@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 47 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,6 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner

Dokumenter og linker