NPRO 4Q 2013: Leieinntekter og ledighetsgrad midlertidig påvirket av ombygging

Igangsatte ombyggingsprosjekter i porteføljen medfører høy midlertidig arealledighet og en nedgang i leieinntekter for flere større eiendommer. Samlede leieinntekter beløp seg til NOK 169,5 millioner, i fjerde kvartal 2013 noe som ga et driftsresultat før verdiendringer på NOK 121,4 millioner. Etter realiserte finansposter ble positivt resultat før skatt og verdiendringer NOK 21,5 millioner.

Negativ verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 54,7 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 39,0 millioner. Etter en positiv skattekostnad på NOK 12,9 millioner ble periodens resultat negativt med NOK 56,6 millioner. Dette medførte et negativt ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,10. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,22 per aksje per 31. desember 2013, ned fra NOK 9,32 per aksje ved utgangen av tredje kvartal 2013 (EPRA: NOK 10,07 ved utgangen av fjerde kvartal 2013).

Som et ledd i selskapets løpende finansiering har Norwegian Property akseptert et tilbud om en ny låneramme på NOK 600 millioner i form av en revolverende trekkfasilitet i tilknytning til den eksisterende lånefasiliteten med DNB og Danske Bank. Lånerammen vil bli etablert i løpet av februar 2014.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Etter en krevende periode gjennom andre halvår 2013 med mange samtidig pågående prosjekter, er det en milepæl at løpende leieinntekter igjen øker i takt med den gradvise ferdigstillelsen av prosjektene. Gjennom fjerde kvartal økte årstakten med NOK 47,2 millioner til NOK 732,8 millioner, og årstakten vil øke betydelig gjennom 2014. I første halvår 2015 vil vi begynne å se den fulle resultateffekten av de rehabiliterte prosjektene.

Vi fortsetter å signere viktige leiekontrakter. I fjerde kvartal ble det blant annet inngått kontrakter med Advokatfirmaet DLA Piper DA og Grieg Gruppen. Den høye utleiegraden på 74 prosent på Aker Brygge viser at markedet verdsetter den revitaliseringen vi nå gjennomfører av Aker Brygge.»

Se resultatrapport for fjerde kvartal 2013 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19209811

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA