NPRO 4Q 2014: INNFASING AV FERDIGE PROSJEKTER GIR ØKTE LEIEINNTEKTER

Flere arealer ble ferdigstilt og tatt i bruk av nye leietakere i løpet fjerde kvartal 2014 og samlede leieinntekter var NOK 182,6 millioner, en økning fra NOK 169,5 millioner i samme kvartal 2013. Hensyntatt salgene av Finnestadveien 44 og Maridalsveien 323 er økningen i leieinntekter 16,9 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 123,2 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 32,1 millioner.

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 155,2 millioner og negativ verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 193,0 millioner. Etter en negativ skattekostnad på NOK 15,3 millioner ble periodens overskudd NOK 9,5 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,02. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 9,65 per aksje per 31. desember 2014, opp fra NOK 9,62 per aksje ved utgangen av tredje kvartal 2014 (EPRA NAV: NOK 10,97 og EPRA NNNAV: 10,08 ved utgangen av fjerde kvartal 2014).

Se resultatrapport for fjerde kvartal 2014 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:

http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=19994898

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør

Telefon: +47 482 54 149

Email: ol@npro.no

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 39 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 15,8 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no