NPRO 4Q 2015: VEKST I LEIEINNTEKTER OG ØKTE EIENDOMSVERDIER

Leieinntektene øker med 24,9 prosent

De store utviklingsprosjektene er i hovedsak ferdigstilt og flere nye leietakere tok i bruk sine nye arealer i løpet av fjerde kvartal 2015. Samlede leieinntekter var NOK 217,9 millioner, en økning fra NOK 182,6 millioner i samme kvartal 2014. Hensyntatt salget av Lysaker Torg 35 er økningen i leieinntekter 24,9 prosent. Driftsresultat før verdiendringer ble NOK 140,6 millioner. Overskudd før skatt og verdiendringer var NOK 40,7 millioner.


EPRA NAV økte med NOK 0,24 per aksje i 4. kvartal

Positiv verdiendring for investeringseiendom utgjorde NOK 86,2 millioner og positiv verdiendring for finansielle derivater utgjorde NOK 17,0 millioner. Etter skattekostnad på NOK 53,9 millioner ble periodens overskudd NOK 90,0 millioner. Dette medførte et ordinært resultat per aksje (EPS) i fjerde kvartal på NOK 0,16. Bokført verdi av egenkapitalen var på NOK 10,53 per aksje per 31. desember 2015, opp fra NOK 10,37 per aksje ved utgangen av tredje kvartal 2015 (EPRA NAV: NOK 11,94 og EPRA NNNAV: 11,16 ved utgangen av fjerde kvartal 2015).


Arealledigheten redusert fra 22,9% til 13,7% i løpet av 4. kvartal

Det er inngått 17 nye og utvidede leiekontrakter for kontor- og butikkarealer i perioden med en samlet årsleie på NOK 45,6 millioner.

Samlet arealledighet (arealer som ikke genererer leieinntekt er redusert fra 22,9 prosent til 13,7 prosent gjennom kvartalet). For Oslo isolert er arealledigheten nå 4,8 prosent.


Vurderer kvartalsvis utbetaling av utbytte i 2016

På den ordinære generalforsamlingen i april vil styret be om fullmakt til å vurdere kvartalsvis utbetaling av utbytte, første gang i etterkant av resultatfremleggelsen for 1. kvartal 2016.

Se resultatrapport for fjerde kvartal 2015 vedlagt. Vedlagt finnes også presentasjonsmateriell fra dagens resultatfremleggelse.

Link til webcast:http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=29499634For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Administrerende direktør

Telefon: +47 930 55 566

Email: shs@npro.noDenne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 38 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 16 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA