SALG AV DRAMMENSVEIEN 149

Norwegian Property ASA har inngått avtale om salg av Drammensveien 149 på Skøyen. Brutto eiendomsverdi er avtalt til NOK 695,0 millioner, som er NOK 159,4 over gjeldende verdivurdering fra tredje kvartal 2012. Kjøper er Orkla Eiendom AS.

Eiendommen består av en ubebygd tomt og et kontorbygg. Kontorbygget ble kjøpt av Norwegian Property i 2006 og er tilnærmet fullt utleid. Tomten ble kjøpt av Norwegian Property i januar 2012. Salget skjer ved overdragelse av selskapene Drammensveien 149 AS og Drammensveien 149 Nybygg AS. Som kompensasjon for netto skattemessig ulempe gjøres et fradrag på omkring NOK 2 millioner i vederlaget. Ved overtakelse i mars 2013 er løpende leieinntekter på bygget NOK 28. I tillegg har den ubebygde tomten løpende inntekter fra parkering.

Salget er i tråd med Norwegian Propertys strategi for aktiv forvaltning av porteføljen.

Administrerende direktør Olav Line sier i en kommentar: "Vi selger Drammensveien 149 med en gevinst i forhold til siste verdivurdering. Skøyen er et av Norwegian Propertys kjerneområder, og tomten ble kjøpt i 2012 med siktemål å utvikle et spennende prosjekt. I lys av gjenstående arbeid knyttet til omregulering av tomten og relativt kort gjenstående leietid i kontorbygget, vurderer vi salgsverdien som så attraktiv at vi allikevel velger å avhende eiendommen."

Styreleder i Norwegian Property, Nils Selte, er CFO i Canica. Styreleder i Orkla, Stein Erik Hagen, eier gjennom sitt familieselskap Canica 10,8 prosent av aksjene i Norwegian Property. Nils Selte har ikke deltatt i Norwegian Propertys styrebehandling av salget.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etterverdipapirhandelloven§5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Line, Administrerende direktør Norwegian Property, telefon +47 482 54 149

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør Norwegian Property, telefon +47 930 55 566

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner