Styret i Norwegian Property godkjenner årsregnskap for 2012

Styret i Norwegian Property ASA har godkjent konsernets og morselskapets årsregnskap for 2012. Det er ikke foretatt endringer i forhold til det foreløpige regnskapet for 2012 offentliggjort den 15. februar 2013.

Ordinær generalforsamling avholdes 11. april 2013. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at det utdeles et utbytte på NOK 0,20 per aksje.

Fullstendig årsrapport vil bli offentliggjort på selskapets nettsider; www.norwegianproperty.no medio mars 2013.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellovens § 5-12.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Svein Hov Skjelle, Finans- og investeringsdirektør, tlf. +47 930 555 66, shs@npro.no

Norwegian Property er et rendyrket og fullintegrert kontoreiendomsselskap med 42 eiendommer lokalisert i Oslo-området og Stavanger. Porteføljen, som har en samlet eiendomsverdi på 14,5 milliarder kroner, kjennetegnes ved sentral beliggenhet og attraktive lokaler med lav ledighetog høykvalitetsleietakere. Konsernets eiendommer består hovedsakelig av kontorlokaler, lager og parkering i tilknytning til kontorarealene, samt butikk- og serveringsarealer. Selskapet har identifisert fire verdidrivere for langsiktig verdiskapning; Marked & utleie, Eiendomsdrift & forvaltning, Eiendomsutvikling og Transaksjoner & finans.

Norwegian Property er notert på Oslo Børs med tickeren NPRO.

www.npro.no

Kontakter

  • Norwegian Property ASA

Abonner