Innkalling til ordinær generalforsamling i ODIM ASA

Dato/tid: 20. mai 2008 kl. 09:30
Sted: Møterommet i selskapets administrasjonsbygg, N-6063 Hjørungavåg.

Agenda:
1. Åpning av møtet v/styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden
4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2007 for ODIM ASA og konsernet, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat
5. Godkjennelse av erklæringen om lederlønn fra styret, jf. allmennaksjeloven § 6-16a
6. Godkjennelse av styrehonorar
7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2007
8. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer
9. Styrevalg

Hjørungavåg, 28. april 2008
Med vennlig hilsen

Styret i ODIM ASA

Bjarte Bruheim
Styreleder

Fullstendig innkalling til ordinær generalforsamling i ODIM ASA med vedlegg, påmeldingsblankett og årsrapport er vedlagt.
Vedleggene vil også bli gjort tilgjengelige på selskapets hjemmesider www.odim.com.

Om oss

ODIM is an international technology group that develops and sells automated handling solutions. These primarily consist of cablehandling systems and winches for use on offshore and naval vessels. The group is expanding strongly and has a leading position today in selected market niches such as seismic, subsea and offshore supply.

Dokumenter og linker