Ekstra lett melk øker med hele 25%

7. april 2008
Melkesalget flater ut:
Ekstra lett melk øker med hele 25%

Etter mange års nedgang i melkekonsum, ser vi nå en utflatning. Gjennom 2007 drakk hver nordmann i snitt 100 liter melk. Ekstra lett melk er den melketypen som øker desidert mest, mens lettmelk fortsatt er den klart største melkevarianten, viser forbrukstall for 2007 fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

- Det er gledelig å se at melkekonsumet nå flater ut, etter en forholdsvis jevn nedgang fra 1997. Ingen annen drikk inneholder naturlig flere vitaminer og mineraler som kroppen trenger hver dag, sier Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Vitamin D-mangel i befolkningen
Hun er også tilfreds med at konsumet av Ekstra lett melk har økt med 2,6 liter per innbygger fra 2006, og i 2007 ligger på 12,74 liter per person. Dette tilsvarer 13 prosent av det totale melkekonsumet.
- Noen befolkningsgrupper er i risikosonen for vitamin D-mangel. Vår beste kilde til vitaminet er sollys, men store deler av året står solen for lavt på himmelen til å gi tilstrekkelig effekt. Det er derfor nødvendig å sikre inntaket av vitamin D gjennom kosten. Ekstra lett melk er en kilde til vitamin D, ettersom denne er vitamin D-beriket, sier Berg Hauge.

Som et tiltak for å bedre vitamin D-statusen i befolkningen, anbefaler en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for ernæring at all melk tilsettes vitamin D. Opplysningskontoret for Meieriprodukter støtter forslaget.

Syrnet og smakssatt øker
Melkesalget totalt økte med én prosent fra 2006 til i fjor, og endte på 470 millioner liter totalt. Brutt ned på konsum per innbygger, ble forbruket i 2006 og 2007 nesten uendret (pga befolkningsøkning). Hver person drakk i 2007 99,48 liter melk mot 99,69 liter i 2006. I 1997 var tilsvarende tall 129,56 liter. Mens forbruket av søtmelk (vanlig hvit melk) per innbygger går noe ned, øker forbruket av smakssatt søtmelk og syrnet melk.


Konsum (liter) pr innbygger fordelt på melketype
2007 2006 % endring
Søtmelk 86,7 87,5 - 0,9 %
Syrnet melk 7,9 7,7 2,6 %
Smakssatt melk 4,9 4,5 8,9 %

Konsum (liter) pr innbygger fordelt på de ulike variantene av søtmelk (vanlig hvit melk)
2007 2006 % endring
Skummet melk 11,28 11,85 - 4,8 %
Ekstra lett melk 12,74 10,17 25,3 %
Lettmelk 46,67 48,18 - 3,13 %
H-melk 15,99 17,29 - 7,51 %


For mer informasjon, kontakt Ida Berg Hauge, daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), tlf. 915 7 8 410, e-post ida@melk.no – se også www.melk

Om oss

Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) driver merkevarenøytral informasjonsvirksomhet på vegne av aktørene i den norske meieribransjen. Nettstedet www.melk.no publiseres av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Melk.no er et av opplysningskontorene i landbruket, og har som overordnet formål å fremme forbruket av meieriprodukter gjennom å øke kunnskapen om melk og meieriprodukter. Vi formidler merkenøytral informasjon. Melk.no har en svært bred målgruppe - i prinsippet alle som har privat eller profesjonell interesse av mat, matkultur og ernæring. Vi henvender oss til forbrukere, skoleverket (elever og lærere), presse, helsepersonell, meieriindustrien og landbruksnæringen generelt. Vi har et bredt spekter av aktiviteter, blant annet generelt opplysnings- og informasjonsarbeid (produksjon av oppskrifter og brosjyrer), undervisningsmateriell, aktiviteter mot pressen samt nettstedet www.melk.no.