Fremgang for Orklas industrivirksomheter i 3. kvartal 2002

Report this content

- Orkla har tilfredsstillende utvikling i den underliggende drift. Den svake utviklingen i enkelte markeder gir oss imidlertid spesielle utfordringer. Derfor pågår programmer for forbedringer i kostnader og drift i alle våre forretningsområder og i en rekke land, sier konsernsjef Finn Jebsen.
I et meget svakt finansmarked utviklet Orklas aksjeportefølje seg vesentlig mindre negativt enn de børsindeksene det er relevant å sammenligne med. Totalavkastningen på porteføljen pr. 3. kvartal var på - 14,2 prosent, mot - 33,8 prosent for Oslo Børs Benchmark Index.Kjemiområdet inngikk i september en avtale om kjøp av det sveitsiske selskapet Atisholz, med virksomhet innen spesialcellulose og trekjemi. Samtidig selges flere mindre virksomheter innen kjemiområdet. Orkla Foods kjøpte i september det danske selskapet Credin, en ledende produsent av ingredienser til bakerier i Danmark, Polen og Portugal.Resultat før skatt for årets første tre kvartaler ble 2,3 milliarder kroner. Orklas resultat pr. aksje ble 7,2 kroner i første ni måneder, mot 7,7 kr samme periode i fjor. Før goodwillavskrivninger og engangsposter er resultat pr. aksje 9,0 kr i første ni måneder, mot 9,3 kr samme periode i 2001.MERKEVARER
* Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 591 mill. kroner for første tre kvartaler, mot 628 samme periode i fjor. Korrigert for valutaeffekter representerer dette en svekkelse på fire prosent for videreført virksomhet.

* Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
Orklas andel av Carlsberg Breweries ga for de første tre kvartalene et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 1,2 mrd. kr, mot 1,1 mrd. i fjor. Korrigert for valutaeffekter er dette en fremgang på 19 prosent. Det er resultatfremgang i Norden og BBH som forklarer veksten.

Omsetningen pr. tredje kvartal ble på 11,0 mrd. kr, mot 11,2 i samme periode 2001.
* Orkla Brands fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger pr. 3. kvartal på 565 mill. kroner. Dette er en økning på 18 prosent fra samme periode i fjor. I positiv retning trekker høy eksport for Lilleborg Dagligvare, godt salg av årets nylanseringer og god omsetningsutvikling for Kjeks og Snacks. Svekket distribusjon for Dagligtekstiler trekker motsatt vei.

* Orkla Media fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger for første tre kvartaler på 79 millioner kroner, ned fra 192 millioner i fjor. Resultatet for tredje kvartal isolert var på 32 millioner kroner, mot 15 millioner samme periode i fjor. Ukepresse og avisvirksomheten i Norge viste positiv utvikling, mens det ventes fortsatt svake annonsemarkeder innenfor Orkla Medias dagspressevirksomhet i Danmark og Polen. Kostnadsreduserende tiltak samt lavere papirpriser kompenserte for en vesentlig del av annonsenedgangen.
KJEMI
Borregaards driftsresultat for første tre kvartaler var på 406 mill. kr, ned fra 437 mill. kr. Styrket krone og svekket dollar påvirket resultatene negativt. Kjøpet av sveitsiske Atisholz er et ledd i Borregaards strategi for en sterkere konsentrasjon av virksomheten innen globale nisjer for spesial- og finkjemi. Samtidig har Borregaard hittil i år inngått avtale om salg av totalt ni mindre kraftverk, og av den svenske virksomheten Kemetyl.
FINANSIELLE INVESTERINGER
Etter en nedgang på 11,2 prosent i 1. halvår falt Oslo Børs Benchmark med 25,5 prosent i 3. kvartal. Indeksen var med det 33,8 prosent lavere enn ved siste årsskifte. Orklas investeringsportefølje har i samme tidsrom hatt en negativ avkastning på 14,2 prosent. Investeringen i Elkem bidro positivt til avviket i forhold til Oslo Børs Benchmark.
Investeringsområdets resultat før skatt er 518 mill. kr hittil i år, mot 777 mill. kr i samme periode i fjor. Realiserte gevinster utgjorde 153 millioner, mot 172 mill. kr i fjor. Mottatte utbytter utgjorde 339 mill. kr, mot 539 i fjor. Urealisert kursreserve utgjør 74 millioner kroner. Markedsverdien på porteføljen var ved utløpet av kvartalet ca. 12 mrd. kroner.


KAPITALFORHOLD
Pr. tredje kvartal var konsernets frie kontantstrøm fra industriområdet 572 mill. kr bedre enn på samme tid i fjor. Beskatningen av gevinsten fra salg av Hartwallaksjene gir høyere betalte skatter i 2002. Ekspansjonsinvesteringer og kjøpte selskaper utgjorde pr. 3. kvartal 1,4 milliarder kr. De viktigste er kapasitetsutvidelser i BBH, samt kjøp av virksomheter innen drikkevarer og Orkla Foods. Tilbakekjøp av egne aksjer utgjorde 315 millioner kroner. Positive valutaeffekter på rentebærende gjeld utgjorde ca. en milliard kroner.STRATEGIGJENNOMGANG
Styret har gjennomgått Orklas hovedstrategi. Temaet er behandlet planmessig i en rekke styremøter, og det er foretatt en grundig vurdering av de enkelte hovedområder i konsernet så vel som av totalstrategien.Styret har enstemmig konkludert med at det er Orklas mål å gi aksjonærene en langsiktig avkastning godt over aksjemarkedets gjennomsnitt. For å nå dette, legges det opp til en fortsatt ambisiøs vekststrategi for konsernets industrielle virksomhet. Dette innebærer fokus på god drift, organisk vekst, og også på utnyttelse av strukturelle muligheter gjennom oppkjøp.
Det er styrets oppfatning at Orkla har egne finansielle og ledelsesmessige resurser til å kunne gjennomføre en slik industriell vekststrategi.
Samtidig vil konsernets tosidige struktur bestå gjennom videreføring av den finansielle investeringsvirksomheten, men det vil ikke bli allokert vesentlig ny kapital til investeringsområdet.
Innen industrivirksomheten vil merkevareområdet ha hovedprioritet, og over tid øke sin internasjonalisering. Kjemiområdet vil spesialiseres og konsentreres om kjernevirksomhetene, samtidig som man på sikt vil vurdere alternative strukturelle løsninger for hele eller deler av området.
- o0o -

Abonner

Dokumenter og linker