Kraftfulle tiltak gir positiv resultateffekt

- Orklas selskaper har det siste året iverksatt omfattende struktur- og kostnadsprogrammer. Det er derfor tilfredsstillende å se at tiltakene bidrar til forbedret kostnadsposisjon og ikke minst en god kontantstrøm. Vi ser klare tegn til stabilisering i viktige markeder, men det er fortsatt få sterke vekstsignaler, sier konsernsjef Dag J. Opedal.
 
Orklas driftsinntekter ble i 3. kvartal på 14,1 mrd. kroner, ned fra 15,9 mrd. kroner i 2008. Dette skyldes i hovedsak svake markeder for Elkem og Sapa. Kraftfulle struktur- og kostnadstiltak bidro likevel til et positivt resultat i kvartalet for disse selskapene. Orkla Brands fortsetter den positive resultatutviklingen, og Borregaard fikk et tilfredsstillende resultat tross svake markeder. Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning på 26,2 prosent, mot benchmark Morgan Stanley Nordic Index på 30,7 prosent.
 
Det ødelagte utstyret etter brannen ved Elkem Solars nye anlegg i Kristiansand er nå reparert, og testkjøring startet i oktober. Opptrappingen av ordinær produksjon vil starte i slutten av november.
 
Sapas oppkjøp av Indalex, den største konkurrenten i det amerikanske markedet, er gjennomført med virkning fra 1. august. Etter oppkjøpet gjennomføres det ytterligere restrukturering av Sapa Profiles North America, og 2-3 fabrikker vil bli stengt.
 
Etter Stortingets vedtak om endret hjemfallsregime i 2008 solgte Elkem i kvartalet to av sine konsesjonsbelagte vannkraftvirksomheter for seks milliarder kr.
 
*Driftsresultat (EBITA): Før amortisering, restruktureringer og vesentlige nedskrivninger
 
Nøkkeltall Q3-09 (Q3-08) mill. kroner:
Driftsinntekter: 14 088 (15 904)
EBITA: 811 (1 026)
Resultat før skattekostnad: 494 (-939)
Resultat pr. aksje utvannet: (NOK) 0,5 (-1,2)
Kontantstrøm fra driften: 1 663 (365)
 
Per 30.9.2009 (per 31.12.2008):
Netto rentebærende gjeld: 28 226 (27 424)
Egenkapitalandel (%): 50,3 (47,7)
Net gearing: 0,59 (0,55)
 
Hovedtrekk
- Orklas driftsresultat (EBITA) ble i 3. kvartal 811 mill. kroner, sammenlignet med 1.026 mill. kroner i samme kvartal i fjor og 334 mill. kroner i forrige kvartal.
 
- Forbedret kontantstrøm fra drift; 3.115 mill. kroner pr. 3. kvartal, mot 1.473 mill. kroner på samme tidspunkt i fjor.
 
- Svake internasjonale konjunkturer fortsatte å prege etterspørsel og omsetning i flere av konsernets industrivirksomheter. Driftsinntektene ble 14.088 mill. kroner (15.904 mill. kroner)* i 3. kvartal.
 
- Orkla Brands hadde nok et godt kvartal med EBITA på 759 mill. kroner (708 mill. kroner)*. Det var fremgang for Orkla Brands International og Orkla Food Ingredients, mens de nordiske enhetene var på nivå med i fjor.
 
- Omfattende struktur- og kostnadstiltak bidro til at Orkla Aluminium Solutions oppnådde et positivt resultat på 29 mill. kroner (92 mill. kroner)* i 3. kvartal. Oppkjøp og integrasjon av Indalex i USA har gått i henhold til plan.
 
- Innen Orkla Materials hadde Borregaard et tilfredsstillende resultat i kvartalet, mens Elkems resultat var preget av fortsatt svake markeder og lav kapasitetsutnyttelse, samtidig som oppkjøringsplanen for Elkem Solar er forskjøvet som følge av brannen i juli.
 
- Innen Orkla Associates hadde REC et EBITDA på 429 mill. kroner (711 mill. kroner)* i 3. kvartal. Jotun hadde pr. 2. tertial et EBIT på 858 mill. kroner (807 mill. kroner)*.
 
- Aksjeporteføljen hadde pr. 3. kvartal en avkastning på 26,2 %, mot 30,7 % for Morgan Stanley Nordic Index (Oslo Børs Benchmark Index 43,5 %).
 
- Etter stortingets vedtak om nytt hjemfallsregime høsten 2008, inngikk Elkem 4. oktober 2009 avtale om salg av sine konsesjonsbelagte vannkraftvirksomheter i Salten og Bremanger for 6 mrd. kroner.
 
Konsernet
Orklas driftsinntekter i 3. kvartal ble 14.088 mill. kroner (15.904 mill. kroner)*. Nedgangen var i hovedsak drevet av lav etterspørsel innen Orkla Aluminium Solutions, samt svake markeder for de silisiumrelaterte virksomhetene i Elkem.
 
Den norske kronen styrket seg gjennom 3. kvartal, både mot USD og mot eurorelaterte valutaer, men var likevel svakere enn i tilsvarende kvartal i fjor. Valutaomregningseffekter har derfor påvirket driftsinntektene positivt med cirka 400 mill. kroner i 3. kvartal og cirka 1,65 mrd. kroner så langt i 2009.
 
Konsernets EBITA ble i 3. kvartal 811 mill. kroner (1.026 mill. kroner)*. Orkla Brands hadde tilfredsstillende resultatutvikling i 3. kvartal med en underliggende** resultatfremgang på 6 %. For Orkla Aluminium Solutions var markedene fortsatt meget svake i Europa og USA, selv om sistnevnte hadde en liten vekst sammenlignet med foregående kvartal. Omfattende struktur og kostnadstiltak bidro til et positivt EBITA på 29 mill. kroner i kvartalet (92 mill. kroner)*. Innen Orkla Materials preges Elkems resultater av fortsatt svake markeder og lav kapasitetsutnyttelse innenfor den silisiumrelaterte virksomheten. Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i 3. kvartal var ekskl. Solar på 57 %. Elkem Solar hadde som følge av brannen i juli ingen produksjon av betydning i 3. kvartal og dermed et betydelig negativt resultatbidrag. Skaden er utbedret og testkjøring startet medio oktober. Ordinær oppkjøring av fabrikken starter så snart utbedringene er ferdig testet og godkjent. Borregaard hadde et tilfredsstillende resultat i kvartalet, og EBITA endte på 128 mill. kroner (110 mill. kroner)*. For konsernet totalt sett er EBITA påvirket av valutaomregningseffekter med -18 mill. kroner i kvartalet, og -38 mill. kroner så langt i år.
 
Eierandelene i REC (39,7 %) og Jotun (42,5 %) presenteres etter egenkapitalmetoden på linjen for tilknyttede selskaper. Resultatbidraget fra tilknyttede selskaper i 3. kvartal utgjorde i sum -328 mill. kroner (573 mill. kroner)*. Herav utgjorde Orklas resultatbidrag fra REC i kvartalet -401 mill. kroner (496 mill. kroner)*.
 
Aksjeporteføljen hadde ved utgangen av 3. kvartal en avkastning på 26,2 %, mot Morgan Stanley Nordic Index 30,7 % (Oslo Børs Benchmark Index 43,5 %). Gevinster, tap og nedskrivninger i Aksjeporteføljen endte på 334 mill. kroner i kvartalet, hvorav realiserte porteføljegevinster utgjorde 297 mill. kroner og nedskrivninger av porteføljeinvesteringer var 97 mill. kroner. Mottatte utbytter utgjorde 14 mill. kroner i 3. kvartal og 238 mill. kroner hittil i år.
 
Konsernets resultat før skatt ble 494 mill. kroner (-939 mill. kroner)* i kvartalet, mens resultat pr. aksje utvannet pr. 3. kvartal ble 1,4 kroner (1,3 kroner)*. Skattekostnaden pr. 3. kvartal er beregnet til 92 mill. kroner.
 
Sterkt fokus på kapitaleffektivisering bidro til en kontantstrøm fra drift i 3. kvartal på 1.663 mill. kroner (365 mill. kroner)1, og pr. 3. kvartal var kontantstrøm fra drift 3.115 mill. kroner, mot 1.473 mill. kroner i samme periode i fjor. Etter deltakelse i emisjon i REC og SPDE, samt oppkjøp av Indalex i 3. kvartal, endte netto rentebærende gjeld på 28,2 mrd. kroner ved kvartalets utløp.
 
I forbindelse med oppkjøp og integrering av Indalex i USA vil Orkla Aluminium Solutions gjennomføre ytterligere restrukturering av profilvirksomheten i Nord-Amerika. Fabrikkene i Morris og Calgary vil bli stengt i løpet av 4. kvartal, samtidig som det gjøres mindre endringer også i andre fabrikker. Knyttet til dette er det gjort en restruktureringsavsetning på 94 mill. kroner i kvartalet. Avtale om salg av virksomheten i Catawba i henhold til betingelser fra det amerikanske justisdepartementet er signert.

*Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år.
**Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.
 
Orkla ASA
Oslo, 30. oktober 2009
 
Ref:
 
Direktør Investor Relations

Rune Helland  
Telefon +47-2254 4411
 
Kommunikasjonsdirektør
Ole Kristian Lunde 
Telefon +47-2254 4431