Meldepliktig handel – utstedelse av opsjoner til ledende ansatte

Report this content

Som ledd i Orklas langsiktige incentivprogram for ledende ansatte omtalt i retningslinjer for lederlønn, er det i dag, 2. juni 2021, tildelt opsjoner til følgende primærinnsidere:

  • Jaan Ivar Semlitsch, konsernsjef                                           180.718 opsjoner
  • Harald Ullevoldsæter, EVP CFO                                              70.509 opsjoner
  • Christer Grönberg, EVP Konsernfunksjoner                            70.389 opsjoner
  • Atle Vidar Nagel-Johansen, EVP Orkla Foods                        89.416 opsjoner
  • Hege Holter Brekke, EVP Orkla Care                                      66.793 opsjoner
  • Ingvill T. Berg, EVP OCS                                                         64.139 opsjoner
  • Johan Clarin, EVP OFI                                                             77.736 opsjoner
  • Kenneth Haavet, EVP OC&FI                                                  66.570 opsjoner
  • Sverre Prytz, EVP M&A and Strategy                                      66.570 opsjoner
  • Håkon Mageli, EVP Corp Affairs & Comm.                             46.840 opsjoner

Hver opsjon gir rett til å kjøpe en aksje i Orkla ASA. Innløsningskursen for opsjonene er satt til NOK 82,06, som var sluttkurs den 16. april 2021, tillagt 3% p.a. i opptjeningsperioden og justert for utbetalt utbytte inntil utøvelse. Opsjonene bortfaller dersom de ikke er innløst innen 16. april 2026. For medlemmer av Konsernledelsen kan opsjonene tidligst utøves etter 3 år (16. april 2024), mens for øvrige er opsjonstildelingen fordelt på tre transjer, hvorav 20% kan utøves etter ett år, 20% etter to år og 60% etter tre år, og hvor tidligste tidspunkt for utøvelse av opsjoner i transje 1 er 16. april 2022. For ytterligere informasjon vises det til vedlegg tilgjengelig på www.newsweb.no.

Orkla ASA

Oslo, 2. juni 2021

                          

Ref.:

Dirketør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen EU 596/2014 artikkel 19 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12