Orklas 2. kvartal 2002:

Report this content
Den sterke norske kronen har negativ effekt for Orkla. Korrigert for valutaeffekter er konsernets underliggende omsetning og drift to prosent bedre i 2. kvartal enn samme periode i fjor.
 
Orklakonsernets inntekter første halvår var på 21,5 milliarder, ned med 488 millioner kr fra første halvår i fjor. Konsernets driftsresultat før goodwillavskrivninger første halvår ble på 1,7 mrd. kroner, på nivå med samme periode i fjor. Resultat før skatt 1. halvår ble 1,5 milliarder kr, mot 2,1 milliarder i fjor.
 
Pr. 2. kvartal ble Orklas resultat pr. aksje 4,8 kroner, mot 6,8 kr etter to kvartaler i fjor. Nedgangen skyldes lavere gevinstrealisering og mottatte utbytter for investeringsområdet, samtidig som at de negative valutaeffektene bidro til et noe svakere resultat for industriområdet enn for samme periode i fjor.
 
– Orkla er mindre utsatt for konjunktursvingninger enn de fleste industriselskaper. En sterk kronekurs vil imidlertid slå negativt ut i våre regnskaper, siden vi rapporterer i norske kroner, mens tre fjerdedeler av omsetningen skjer utenfor Norge, sier konsernsjef Finn Jebsen. Valutaeffekter er beregnet til over 800 millioner på konsernets driftsinntekter og 76 millioner på resultatet første halvår.
– Vi er tilfreds med utviklingen i Carlsberg Breweries og Orkla Brands, men må totalt sett øke kraften i våre forbedringstiltak, sier Jebsen.
Om utsiktene resten av året sier Jebsen følgende:
– Vi venter økt usikkerhet i den generelle økonomien, og betydelig risiko i finansmarkedene. For Orkla Media venter vi som tidligere varslet ingen bedring i annonsemarkedene inneværende år, og for Orkla Foods venter vi omsetning og resultat på eller noe under fjorårsnivået. Både for Carlsberg Breweries og Orkla Brands venter vi bedrede resultater.
 
I et svakt finansmarked utviklet Orklas aksjeportefølje seg vesentlig bedre enn de børsindeksene det er relevant å sammenligne seg med. Porteføljens avkastning første halvår ble – 0,7 prosent, mot – 11,2 prosent for Oslo Børs Benchmark Index.
 
MERKEVARER
  • Orkla Foods fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 352 mill. kroner for første halvår, ned med 32 millioner fra samme periode i fjor. Omkring 10 millioner av dette skyldes valutaeffekter. Abba Seafood hadde et svakt kvartal, hvor spesielt polske Superfish opplevde tilbakegang i resultatet. Her har betydelige råvareprisøkninger kombinert med generelt svakere polsk økonomi gitt negative effekter for salgsvolumet. For å møte dette er en rekke tiltak gjennomført, som nedleggelse av to produksjonsanlegg og reduksjon i antall ansatte med 140. Ytterligere tiltak for kostnadsreduksjoner vil bli iverksatt. Et spesielt forbedringsprogram blir også igangsatt i Procordia Food i 3. kvartal.
  • Orkla Drikkevarer (40 prosent av Carlsberg Breweries)
    Orklas 40 prosent andel av Carlsberg Breweries ga første halvår et økt driftsresultat før goodwillavskrivninger på 666 millioner kr, opp fra 541 millioner kr samme periode i fjor. Omsetningen 1. halvår ble på 7,3 mrd. kr, opp med 187 millioner fra 1. halvår 2001. Carlsberg Breweries’ omsetningsvekst i 1. halvår skyldes i hovedsak fortsatt sterk organisk vekst i BBH, oppkjøp i Polen samt konsolidering av Türk Tuborg. Carlsberg-merket hadde en volumvekst i perioden på 7 prosent.
  • Orkla Brands økte driftsresultatet før goodwillavskrivninger pr. 2. kvartal med 12 prosent til 367 mill. kroner. I 2. kvartal isolert økte resultatet med 18 prosent fra tilsvarende kvartal i fjor. Orkla Brands har i perioden hatt en positiv margin- og kostnadsutvikling, samt positiv effekt fra nylanseringer. Viktigste lansering er Define, hårpleieserien fra Lilleborg Dagligvare. Etter seks måneder er Define etablert som markedsleder innen hårpleie i Norge. Med unntak av dagligtekstiler er det små endringer i markedsandelene for virksomhetene i Orkla Brands. Forbedringsprosjektet innen Kjeks, som ble iverksatt mot slutten av 2001, løper som planlagt.
  • Orkla Media fikk et driftsresultat før goodwillavskrivninger for første halvår på 47 millioner kroner, ned fra 177 millioner i fjor. Driftsinntektene ble på 3,6 milliarder kr. For videreført virksomhet korrigert for valutaeffekter representerer dette en nedgang på 5 prosent, noe som i hovedsak skyldes et sterkt svekket annonsemarked, særlig i Polen og Danmark. Gratisavisen Urban i København belastet resultatet også i 2. kvartal. Journaliststreiken i Norge ga en resultatbelastning på 7–8 mill. kr. Ukepresse har hatt en positiv utvikling, og opplaget stiger fortsatt for bladet Her og Nå.
KJEMI
Borregaards driftsresultat før goodwillavskrivninger for 1. halvår ble på 311 mill. kr, mot i fjor 326 millioner. Det var fortsatt resultatvekst for Borregaard LignoTech, mens Spesialcellulose hadde et stabilt marked. Valutaforhold samt høye energikostnader påvirket resultatet negativt. Omsetningen første halvår ble på 3,0 milliarder kr, en nedgang fra 3,3 mrd. samme periode i fjor.
 
FINANSIELLE INVESTERINGER
Pr. 2. kvartal var Investeringsområdets resultat før skatt 508 millioner kroner, mot 1056 millioner på samme tid i fjor. Det ble realisert gevinster for 179 mill. kr, mot 507 mill. kroner i fjor. Mottatte utbytter utgjorde 315 mill. kr. Urealisert kursreserve utgjør 2,1 milliarder kroner. Markedsverdien på porteføljen var ved utløpet av kvartalet 13,9 mrd. kroner.
Oslo Børs Benchmark sank med 17,1 prosent i 2. kvartal, Helsinkibørsen med 25,7 prosent og FT World Index 12,7 prosent. Orklas investeringsportefølje har etter første halvår hatt en negativ avkastning på 0,7 prosent. Investeringen i Elkem bidro positivt til porteføljens avkastning, mens investeringen i Storebrand bidro mest negativt.
 
KAPITALFORHOLD
Netto rentebærende gjeld var ved kvartalets utløp på 19,8 mrd. kr, opp med 0,6 mrd fra nyttår. Gjennomsnittlig lånerente 1. halvår var 5,4 prosent. Egenkapitalandelen økte med 0,8 prosentpoeng i kvartalet, og utgjorde ved utgangen av 2. kvartal 35,4 prosent.
 
 
– o 0 o –

Abonner

Dokumenter og linker