Valg til bedriftsforsamling, styre og valgkomité våren 2009 - Valgkomiteens arbeid

Det følger av § 18 at valgkomiteen i Orkla ASA skal:

"fremlegge forslag i generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen.
 Valgkomiteen skal videre fremlegge forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen
om disses valg av medlemmer til styret, og for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder."
 
 
1.         Samtlige aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen på valg i 2009
 
Elisabeth Grieg              (valgt 2007 for to år)
Johan H. Andresen jr     (valgt 2007 for to år)
Idar Kreutzer                (valgt 2007 for to år)
Knut Brundtland            (valgt 2007 for to år)
Rune Bjerke                  (valgt 2007 for to år)
Kjetil Houg                   (valgt 2007 for to år)
Nils-Henrik Pettersson   (valgt 2008 for ett år)
Gunn Wærsted              (valgt 2008 for ett år)                                        
Lars Windfeldt              (valgt 2008 for ett år)
Anne Gudefin                (valgt 2008 for ett år)
Olaug Svarva                (valgt 2008 for ett år)                                        
Dag Mejdell                  (valgt 2008 for ett år)
Marianne Blystad          (valgt 2008 for ett år)
Nils Selte                      (valgt 2008 for ett år)


2.         Samtlige aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen på valg i 2009 

(1) Terje Venold                        (valgt i 2007 for to år)
(2) Ann Kristin Brautaset           (valgt i 2008 for ett år)
(3) Anne Birgitte Fossum           (valgt i 2007 for to år)
(4) Scilla Treschow Hokholt       (valgt i 2007 for to år)
(5) Benedikte Bjørn                   (valgt i 2008 for ett år)
(6) Andreas Enger                     (valgt i 2007 for to år)


3.         Samtlige aksjonærvalgte medlemmer av styret på valg i 2009:
 
Bjørg Ven                                (valgt i 2008 for ett år)
Lennart Jeansson                      (valgt i 2008 for ett år)
Stein Erik Hagen                       (valgt i 2008 for ett år)
Svein S. Jacobsen                     (valgt i 2008 for ett år)
Åse Aulie Michelet                    (valgt i 2008 for ett år)
Peter Ruzicka                            (valgt i 2008 for ett år)
Kristin Skogen Lund                  (valgt i 2008 for ett år)

 
 
4.         Leder og nestleder i styret på valg i 2009

Stein Erik Hagen, styreleder
Svein S. Jacobsen, nestleder
 
 
5.         Medlem av valgkomiteen på valg i 2009
           
Knut Brundtland
 
 
6.         Leder av valgkomiteen på valg i 2009
           
Knut Brundtland
 
 
Valgkomiteen har startet sitt arbeid. Innspill og forslag til valgkomiteen kan sendes til:

Valgkomiteen i Orkla ASA
v/ leder Knut Brundtland,
c/o Orkla ASA,
Postboks 423 Skøyen
 
eller til

Orkla ASA
v/ juridisk direktør Karl Otto Tveter
Postboks 423 Skøyen
 
 
Innspill og forslag til valgkomiteen må være denne i hende innen utløpet av uke 7/2009.

Abonner