Børsstyret ilegger IGE Resources overtredelsesgebyr

Report this content

Styret ved Oslo Børs har i møte 28. august vedtatt å ilegge IGE Resources AB overtredelsesgebyr på totalt 865 200 kroner for brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet og for brudd på plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding.

Børsstyret fattet følgende vedtak:

«For brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet etter verdipapirhandelloven § 5-2 (1), ilegges IGE Resources AB et overtredelsesgebyr på fem ganger årlig kursnoteringsavgift, dvs. 721 000,- kroner, jf. verdipapirhandelloven § 17-4 tredje ledd og § 15-1, jf. verdipapirforskriften § 13-1, og for overtredelse av plikten til å offentliggjøre utvidet børsmelding senest tre børsdager etter avtaleinngåelse ilegges 1 gang årlig kursnoteringsavgift, dvs. 144 200,- kroner, jf. børsforskriftens § 31 og løpende forpliktelser 15.4.»

Kort om saken:

Saken gjelder spørsmål om IGE Resources AB rettidig offentliggjorde informasjon relatert til inngåelse av en avtale om kjøp av selskapet Ghana Gold AB og forskuddsbetaling på 50 millioner svenske kroner. Videre gjelder saken spørsmål om selskapet offentliggjorde en utvidet børsmelding tidsnok iht. kravet i børsens løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

IGE Resources AB meddelte i børsmelding 29. januar 2013 at selskapet hadde som intensjon å inngå avtale om kjøp av Ghana Gold. Fredag 22. mars ble Oslo Børs kjent med at IGEs revisor hadde trukket seg og anmeldt selskapet til svenske Ekobrottsmyndigheter. Mandag 25. mars offentliggjorde IGE en børsmelding om forholdet, men på bakgrunn av uklarheter rundt hva informasjon betød for selskapet, valgte Oslo Børs å stanse handelen tirsdag 26. mars. Handelen ble åpnet igjen 27. mars etter at IGE offentliggjorde en utvidet børsmelding hvor det blant annet fremgikk at IGE allerede 23. januar hadde utbetalt 50 millioner kroner i vederlag til Alluvia Mining Ltd. for kjøpet av Ghana Gold.

Oslo Børs’ undersøkelser av saken avdekket at på det tidspunktet IGE inngikk avtale om kjøp av alle aksjene i Ghana Gold (23. januar) fra Alluvia Mining, så eide ikke Alluvia Mining Ghana Gold. Alluvia Mining hadde imidlertid 8. januar 2013 inngått en avtale med selskapet Mineral Invest International om å kjøpe aksjene i Ghana Gold. Denne avtalen måtte godkjennes av generalforsamlingen i Mineral Invest. Deretter måtte IGE forelegge sin avtale for godkjennelse av egen generalforsamling.

Som sikkerhet for forskuddsbetalingen på 50 millioner kroner ble aksjer i det amerikanske selskapet Advanced Mineral Technologies (AMT) stilt til rådighet. Dersom kjøpet av Ghana Gold ikke ble gjennomført skulle betalingen på 50 millioner kroner tilbakeføres til IGE. Hvis så ikke ble gjort, hadde IGE rett til å overta aksjene i AMT.

I løpet av februar og mars 2013 stilte IGEs revisor en rekke spørsmål vedrørende utbetalingen på 50 millioner kroner, om selskapet hadde tilstrekkelige midler til videre drift og om sikkerheten som var gitt i form av aksjene i AMT. Revisor stille også spørsmål til de nære relasjonene mellom de ulike avtalepartene. Som nevnt trakk revisor seg fra selskapet 22. mars.

Oslo Børs er av den oppfatning at IGE brøt sin informasjonsplikt ved at det forelå innsideinformasjon i selskapet senest 23. januar i forbindelse med at avtale om kjøp av Ghana Gold ble inngått og at det ble utbetalt et forskudd på 50 millioner svenske kroner som utgjorde 72,3 prosent av selskapets frie kapital. Børsens vurdering er at utbetalingen isolert sett er av en slik størrelsesorden sett i forhold til selskapets frie aktiva og risikoeksponering, at den vil være kvalifisert innsideinformasjon i seg selv, uavhengig av eventuelle andre avtaler og forbehold.

IGE var i tillegg forpliktet til å offentliggjøre en utvidet børsmelding senest tre dager etter at avtalen ble inngått, dvs. senest 28. januar. Kravet om en utvidet melding følger av børsens løpende forpliktelser når en transaksjon innebærer en endring på mer enn fem prosent i selskapets eiendeler. IGEs brudd på plikten til å offentliggjøre en utvidet melding anses som en skjerpende omstendighet fordi bruddet ytterligere forverrer situasjonen for markedet som ikke mottok fullstendig informasjon.

Protokoll fra børsstyrets behandling av saken vil bli gjort tilgjengelig på børsens hjemmeside under ”Regelverk” – ”Vedtak og uttalelser” på et senere tidspunkt.

Tags:

Dokumenter og linker