Omfattende program for økt lønnsomhet

Report this content

Peab effektiviserer organisasjonen – først og fremst innen forretningsområdet Bygg. Målet er å oppnå sterkere produksjonsfokus og en ny arbeidsmåte som bringer selskapet nærmere kunden. Økt spesialisering skal gi bedre kapitaleffektivitet og reduserte kostnader - for å øke Peabs lønnsomhet.

  • Rendyrker byggvirksomheten, tar samlet grep om prosjektutvikling, øker fokuset på byggsystemer.
  • Årlig besparelse beregnes til 350 Mkr fra og med med 2014.
  • Overtallighet beregnes til rundt 100 funksjonærer.
  • Engangskostnader, inkludert verdikorrigeringer, på totalt -920 Mkr belastes driftsresultatet for andre kvartal 2013. Påvirkning på resultat etter skatt blir cirka -700 Mkr.
  • Engangskostnaden kommer ikke til å medregnes i grunnlaget for beregning av utbytte for 2013.

Det nye forretningsområdet Bygg
Av Peabs fire forretningsområder har ett, forretningsområdet Bygg, i en periode hatt dårlig lønnsomhet. Derfor gjennomfører Peab nå en omfattende og nødvendig effektivisering av den nordiske byggvirksomheten. Endringen innebærer at de tidligere åtte divisjonene og 30 regionene erstattes av 12 regioner i Sverige, to i Norge og to i Finland. Resultatet blir en lokal organisasjon med fokus på kunder, medarbeidere og produksjon.

For å øke spesialiseringen og dermed skape økt kostnadseffektivitet, kommer regioner som produserer boliger til å etableres i Stockholm/Mälardalen, Göteborg og Öresundsregionen. Byggservicevirksomheten kommer til å drives i en riksdekkende region med hovedfokus på storbyområdene. All prosjektutvikling av boliger flyttes til forretningsområdet Fastighetsutveckling (Eiendomsutvikling).

Virksomheten i Norge vil drives gjennom to regioner. Regionene integreres fullt ut i styringsmodellen for forretningsområdet Bygg. Petter Moe avslutter sitt oppdrag som sjef for Peab Bygg i Norge, og erstattes av to regionsjefer.

Virksomheten i Finland vil drives gjennom to regioner, som integreres fullt ut i styringsmodellen for forretningsområdet Bygg. Petri Suuperko sluttet som sjef for Peab i Finland tidligere i år, og erstattes av to regionsjefer.

I tillegg styrkes ledelsen i forretningsområdet Bygg. Den 20. juni tiltrådte Roger Linnér som forretningsområdesjef for Bygg og samtidig produksjonssjef, COO, i konsernet. Anders Bergeling, som har arbeidet i Peab siden 1998, og Peter Hårte, som har arbeidet i Peab siden 1997, blir assisterende forretningsområdesjefer med et delt ansvar for de 12 svenske regionene. Niclas Winkvist, som har arbeidet i Peab siden 1995, blir fungerende assisterende forretningsområdesjef med ansvar for regionene Norge og Finland. Niclas er også ansatt som Økonomi- og Finansdirektør (CFO) i Peab-konsernet.

Samlet grep om prosjektutvikling
Handlingsprogrammet innebærer at Peab innlemmer all boligutvikling i det tidligere forretningsområdet Fastighetsutveckling (Eiendomsutvikling), som endrer navn til forretningsområde Projectutveckling (Prosjektutvikling). Forretningsområdet vil omfatte all Peabs utvikling av boliger og eiendommer inklusiv kapitalbinding relatert til prosjektutvikling.

Tomas Anderson, tidligere sjef for forretningsområdet Fastighetsutveckling, blir sjef for forretningsområdet Projectutveckling. Anders Hylén, tidligere sjef for virksomhets- og boligutvikling innen forretningsområdet Bygg, blir sjef for Bostadsutveckling. Nils Olof Nilsson, tidligere VD (adm. dir.) for Peab PGS AB, blir sjef for Fastighetsutveckling.

Dette innebærer at forretningsområdene Bygg og Anlegg fremover vil bestå av ren entreprenørvirksomhet.

Ytterligere fokus på byggsystemer
Hittil har Peabs byggsystem for boligproduksjon blitt drevet innen Peab PGS AB og Skandinaviska Byggelement AB (inkludert Lättklinkerbetong AB). Når den nye forretningsmodellen trår i kraft samordnes disse enhetene under felles ledelse innen forretningsområdet Industri.
Inge Andersson, som i dag er VD for Skandinaviska Byggelement AB, blir sjef for den samordnede virksomheten, som får navnet Byggsystem.

Målet med samordningen er å skape forutsetninger for å videreutvikle byggsystemer, samt senke produksjonskostnadene. På den måten kan Peab møte markedets etterspørsel etter kostnadseffektive produkter, blant annet boliger for unge mennesker.

Samordning i storbyområdene
Det er utpekt tre samordningsansvarlige, som skal sørge for å samordne virksomheten på tvers av forretningsområdene i de tre storbyregionene i Sverige. Thomas Anderson blir ansvarlig for Stockholm, Peter Hårte for Gåoteborg og Nils Olof Nilsson for Malmö.

Etablerer Peab Support
En ny konsernfunksjon for konserninterne tjenester innen økonomiadministrasjon, lønnsadministrasjon og IT-drift opprettes. Jan Persson, i dag sjef for Operativ ekonomi, blir sjef for Peab Support. Målet med Peab Support er å tilby administrative tjenester kostnadseffektivt og med høy kvalitet på nordisk basis.

Etablerer operativ ledergruppe
Det er dannet en operativ ledergruppe. Den skal støtte konsernet i arbeidet med å gjennomføre endringene beskrevet ovenfor, pluss aktivt arbeide med implementering av beslutninger. Ledergruppen består av konsernledelsen, konsernets øverste linjeledere og sjefene for konsernets støttefunksjoner.

Operativ ledergruppe består av:

Konsernledelsen
Jesper Göransson – VD og konsernsjef
Niclas Winkvist – Økonomi- og Finansdirektør (CFO), pluss fungerende assisterende forretningsområdesjef Bygg
Tina Hermansson Berg – Personaldirektør
Roger Linnér – Sjef forretningsområde Bygg, pluss COO
K-G Karlsson – Sjef forretningsområdene Anlegg og Industri
Tomas Anderson – Sjef forretningsområdet Prosjektutvikling

Linjeledere
Peter Hårte – Forretningsområdet Bygg
Anders Bergeling – Forretningsområdet Bygg
Anders Jonasson – Forretningsområdet Anlegg
Magnus Bergendal – Forretningsområdet Anlegg
Peter Nilsson – Forretningsområdet Industri
Anders Hylén – Forretningsområdet Prosjektutvikling
Nils Olof Nilsson – Forretningsområdet Prosjektutvikling

Støttefunksjoner
Marie Vernersson – Konserncontroller
Mikael Johansson – Finanssjef
Jan Persson – Sjef Peab Support
Stefan Björck – Innkjøpssjef
Niclas Brantingson – Sjef Informasjon

Øvrige støttefunksjoner
Utover konsernets støttefunksjoner kommer øvrige støtteressurser til å struktureres ut fra behov innen respektive forretningsområder, samt konsernets mål for utgifter. Utgangspunktet er at produksjonsrelatert støtte skal finnes i regionene mens forretningsområdet skal gi strategisk støtte, samt visse ressurser for utvikling av virksomheten.

De støtteressurser som i dag finnes på divisjonsnivå innen forretningsområdet Bygg, kommer i utgangspunktet til å fordeles ut på region eller forretningsområde, eller i ytterste konsekvens avvikles.

Overtallighet
Handlingsprogrammet har som primærmål å skape en kostnadseffektiv organisasjon. Etter at handlingsprogrammet er gjennomført vil anslagsvis 100 funksjonærer være overtallige.

Resultateffekter
I andre kvartal 2013 har -920 Mkr reservert som driftskostnad for handlingsprogrammet. Beløpet etter skatt blir cirka -700 Mkr. Dette omfatter en vurdering av avviklingskostnader for personell, verdikorrigeringer av prosjekteiendommer, en oppdatert vurdering av resultatet i prosjektet Tele2 Arena i sammenheng med overleveringen og en gjennomgang av sluttkostnadsprognosene i ytterligere tre byggeprosjekter som nærmer seg ferdigstillelse.

Årlige besparelser forventes å bli 350 Mkr per år fra og med 2014. Besparelsene kommer gjennom en mer kostnadseffektiv organisering med lavere personalkostnader, effekter av økt spesialisering, samt samordningseffekter av konsept for industriell bygging.

Utbytte
Peabs finansielle mål er å dele ut mer enn 50 prosent av årets resultat. Det besluttede gjennomgripende handlingsprogrammet gjennomføres for å øke lønnsomheten fremover. Derfor har styret besluttet ikke å regne inn engangskostnaden på totalt cirka -700 Mkr etter skatt i grunnlaget for beregning av utbytte, som legges fram som forslag på årsmøtet 2014.

Rapportering
Delårsrapporten for andre og tredje kvartal 2013 vil leveres i henhold til den tidligere strukturen. Innen delårsrapporten for fjerde kvartal 2013 publiseres omregnede sammenligningstall for kvartalene 2012 til og med tredje kvartal 2013. Peab kommer til å rapportere i henhold til den nye strukturen med forretningsområdene Bygg, Anlegg, Prosjektutvikling og Industri fra og med delårsrapporten for fjerde kvartal 2013.

– Vi gjennomfører nå et omfattende handlingsprogram som effektiviserer vår organisasjon, framfor alt innen forretningsområdet Bygg. Dette forsterker vårt fokus på produksjon og gjør at vi kommer nærmere våre kunder. Gjennom økt spesialisering skal kapitaleffekten forbedres og konsernets kostnader reduseres – alt for å øke lønnsomheten i Peab, sier Jesper Göransson, VD og konsernsjef i Peab.

For mer informasjon, kontakt:
Jesper Göransson, VD og konsernsjef (CEO) Peab, +46 733 37 10 13
Niclas Brantingson, sjef Informasjon Peab, +46 733 37 20 06

Om Peab
Peab er Nordens samfunnsbygger med 14 000 medarbeidere og en omsetning på cirka 45 milliarder SEK. Konsernets datterselskaper har strategisk plasserte kontorer i Sverige, Norge og Finland. Konsernkontoret ligger i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aksjen er børsnotert ved NASDAQ OMX Stockholm.

Dokumenter og linker